อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอาทิตย์ และ วันจันทร์ ที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,026 คน แบ่งเป็น ปริญญาเอก 255 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 157 คน ปริญญาโท 769  คน  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 150 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 62 คน และ ปริญญาตรี 6,633 คนคน

ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ความว่า

“ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในโอกาสที่ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นความภาคภูมิใจทั้งในฐานะตัวของบัณฑิตเอง ครอบครัว และ มหาวิทยาลัย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านกลับสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ที่สำคัญคือในวันนี้เป็นวันที่ทุกท่านจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรา บัณฑิตทุกท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น 4 ปี 6 ปี หรือ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่อาจจะมีระยะเวลาศึกษาที่แตกต่างกัน เมื่อทุกท่านได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วคงจะมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน อย่างไรก็ตามโลกในสมัยใหม่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบัณฑิต คือ การปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้เราต้องมีการพัฒนาทักษะของเราตลอดเวลา และ ทุกท่านคงเคยได้ยินว่าคนที่จะอยู่รอดในโลกสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด หรือ แข็งแรงที่สุด แต่จะต้องเป็นคนที่รู้จักปรับตัว หวังว่าบัณฑิตทุกท่านจะนำสิ่งที่เรียนรู้ และ มีการปรับตัวนำใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าท่านจะทำอยู่ในส่วนใดของสังคมก็ตาม”

Khon Kaen University President congratulates the 2020 graduates

https://kku.ac.th/8279

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top