ชาวมข.ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

537

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และรองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์  ร่วมจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต  พานทองวิริยะกุล  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 09.09 น. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบพิธี จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ความว่า

“เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประขาราษฎร ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกร และก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา นับป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการพิเศษ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่ใคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป”

หลังพิธีการ ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมหน่วยรับบริจาคโลหิต  กิจกรรมจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” โดย คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น.  โครงการกิจกรรมจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาที่เป็นผู้ให้ด้วยหัวใจ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย  คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์  กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กองบริหารงานกลาง  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กองคลัง  ทุกคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักศึกษา บุคลากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีจิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 71 ถุง  มีจำนวนโลหิตที่ได้รับจำนวน 28,400 มิลลิลิตร  ทั้งนี้  จิตอาสาสามารถร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30-15.00 น.  พร้อมรับข้าวกล้องโครงการหลวง เพจคลังกลางแจกข้าวโครงการหลวง เป็นของที่ระลึก  ณ  คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู