คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้อนรับคณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้อนรับคณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา เรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก” โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมแนะนำคณะกรรมาธิการ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม บรรยายสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม : หนองคายโมเดล โดยกิจกรรมบรรยายสรุปมีดังต่อไปนี้

1) การวิเคราะห์ภาพรวมด้านการเกษตรของจังหวัดหนองคาย (อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

2) นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยคณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ในช่วงบ่ายออกเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ ณ ศาลาประชาคมบ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม : หนองคายโมเดล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลจากรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม : หนองคายโมเดล แลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทางการดำเนินโครงการหนองคายโมเดล โดยศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

Scroll to Top