สำนักบริการวิชาการ เสนอ “การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิดเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

           ผศ.ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ นางสาวประภาพร  ปิ่นใจ และนางสาวภคปภา  เวชกิจ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา มหาวิราชภัฏยะลา และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการสากล มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติ เข้าร่วมขับเคลื่อนแผนงานฯ อย่างคับคั่ง ซึ่งต่างมุ่งสู่กระบวนการที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง
          ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้นำเสนอแนวทางในการบูรณาการการศึกษาในการเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิด เพื่อแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาข้างต้นมาร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
Scroll to Top