สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานครโดยท่านวิทยากร ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ท่านอาจารย์ นาวาอากาศเอกหญิงวิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์

Credit : Panupong Rewpongkul

Scroll to Top