สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดย ท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ และผู้นำ Focus Charting มาใช้ในประเทศไทย

Credit : Panupong Rewpongkul

Scroll to Top