มข.ยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ และรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2563

2188

                ในทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2563 และรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2563  ให้แก่บุคลากรที่ประพฤติตน และมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น  และยกย่องเชิดชูบุคคล หรือนิติบุคคลและองค์กร  ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยในปี 2563  มีบุคคล และนิติบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  ดังนี้

รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ  ประจำปี 2563
ประเภทบุคคล
ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

                รองาสตราจารย์ นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล  อาจารย์ประจำสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                รองาสตราจารย์ นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า    เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะอาจารย์แพทย์ นายแพทย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ที่มีความมานะ อดทน อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ดังผลงานที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เช่น การพัฒนาระบบบริการทางด่วน โรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทยได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานนานาชาติ  มีการทำงานอย่างทุ่มเท มีความมานะ อุตสาหะ และจริยธรรมอันงดงามมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก มีความเชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะอาจารย์แพทย์ นายแพทย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ที่มีความมานะ อดทน อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการเรียนการสอน  เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการเดินทางไปสอนให้แพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน  ด้านการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ  ด้านการทำงานบริการวิชาการเพื่อสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังคมส่วนรวมของประเทศ และต่างประเทศ

ประเภทนิติบุคคล
บริษัทโฆษะโฮลดิ้ง จำกัด

                บริษัทโฆษะโฮลดิ้ง จำกัด เป็นธุรกิจครอบครัว SME ที่มุ่งมั่นสะสมความตี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  ประกอบด้วย โรงแรมโฆษะ โรงแรมคู่บ้าน คู่มือง จังหวัดขอนแก่น กว่า ๕๐ ปี บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตผนังและหลังคากันความร้อน ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ได้คิดค้นนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบ้าน Knock down แก่ทหาร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

                นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์สำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกลายมาเป็นโมเดลการให้ทุนการศึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ   อีกทั้ง เป็นหน่วยงานที่มีผลงานในฐานะเป็นผู้ให้ต่อสังคมอย่างมากมายมาโดยตลอดการดำเนินงานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

                บริษัทโฆษะโฮลดิ้ง จำกัด เป็นนิติบุคคลที่มิได้มุ่งหวังในการทำธุรกิจ เพื่อหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม สะสมความดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ครบทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมิติอื่นในภูมิภาคอีสาน และทั่วประเทศไทย

รางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2563
 ประเภท  บุคลากรตำแหน่งวิชาการ

                ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน   ตำแหน่ง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสอน ทำวิจัย และบริหารการศึกษา ทั้งการรับเข้า การสำเร็จการศึกษา ควบคุมคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนจัดสรรและพิจารณาทุนการศึกษาของบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการสอนและการวิจัยทางด้าน Immunology ซึ่งเป็นสาขาที่มีความลุ่มลึก พัฒนาอย่างรวดเร็ว และต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ด้านการวิจัย มีผลงานตีพิมฬในฐาน ISI กว่า 100 เรื่อง เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นกำลังสำคัญให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

                ด้านการบริหาร เป็นผู้อุทิศแรงกายแรงใจทำงานบริหารด้วยความทุ่มเท และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในทุกระดับ ริเริ่มงาน และผลักดันการศึกษาเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่บุกเบิกในประเทศที่ทำเล่มวิทยานิพนธ์แบบอิเลคทรอนิกส์ และริเริ่ม platform การเรียนแบบ Iifelong learning และ credit bank เพื่อรองรับปัญหา aging society ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

ประเภท บุคลากรในตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

                นางสาวนุชจรี  วุฒิสุพงษ์   สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2530 โดยปฏิบัติงานพยาบาลประจำการดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสุภาพอ่อนโยน  เป็นแบบอย่างที่ดี มีความกตัญญกตเวทีต่อบุพการี และเป็นแบบอย่างของความกตัญญูให้กับบุคลากร งานบริการพยาบาลฯ  เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น มีความเสียสละ ทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วย จนได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย 3จ

                ต้านผลงาน มีความโดดเด่นในต้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรตาม Career path มีการจัตระบบเอกสารและการดำเนินกิจกรรมอย่างป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบของผู้บริหารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานบริการพยาบาล จนได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาทรัพยากรบุคคลของงานบริการพยาบาล อีกทั้งมีความโดดเด่นในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการเป็นผู้สานต่อการทำงานการจัดระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                จากความตั้งใจ อดทน มีวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและองค์กร ตลอดจนเป็นพยาบาลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีของพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพปก   :   อรรถพล  ฮามพงษ์