สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย จับมือ ทันตะฯ มข. จัดการประชุมวิชาการ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทันตกรรมรากเทียมอาเซียน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการสามัญ ประจำปี 2563 เรื่อง “Upskill for Implant Success” โดยมี รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้มีทันตแพทย์ทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมกว่า 360 คน ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

ประชุมวิชาการ “Upskill for Implant Success” มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ทางทันตกรรมรากเทียมให้แก่สมาชิกและทันตแพทย์รวมไปถึงการตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านทันตกรรมรากเทียมในภูมิภาคอาเซียน

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ทพ.สมชาย  เศรษฐศิริสมบัติ นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสามัญประจำปีของสมาคมทันตกรรมรากเทียมในปีนี้มีความพิเศษ และ แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการประชุมสามัญประจำปี และประชุมวิชาการ ครั้งแรกที่จัดนอกกรุงเทพมหานคร  ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสมาคม ชมรม หรือ องค์กรในวิชาชีพด้านทันตกรรมจะใช้กรุงเทพมหานครเป็นที่จัดงานเป็นส่วนใหญ่ แต่สมาคมทันตกรรมรากเทียมมีความคิดต่างไปจากนั้น เนื่องจากเราคิดว่าทันตกรรมรากเทียม หรือ วิชาชีพของเราควรจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

“ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมแรกที่จัดการประชุมสัญจรกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ครั้งนี้เราจึงตัดสินใจตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะลองจัดในต่างจังหวัด ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแรกที่เรานึกถึง  เรามั่นใจว่าเรามีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่มีความเข้มแข็ง  นั่นคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สมาคมจึงได้ส่งตัวแทน คือ คุณหมอธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาติดต่อ และได้รับการตอบรับที่ดีจากคณะผู้บริหารคณะ  ฉะนั้นความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมครั้งนี้จึงเกิดขึ้น  โครงการนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และ ตั้งเป้าว่าจะจัดในเดือนสิงหาคม แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ทำให้เราต้องเลื่อนการประชุมจากเดือนสิงหาคมมาเป็นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเรายืนยันว่าจะจัดในรูปแบบที่ทุกคนมาร่วมประชุม  ความสำเร็จในวันนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 360 คน มีบริษัทเข้าร่วมครั้งนี้  27 บริษัท 30 บูธ ผมคิดว่าโปรแกรมขนาดนี้เป็นโปรแกรมที่เต็มที่มาก เพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ได้ในวันนี้ ผมคิดว่าส่วนใหญ่มาจากทีมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง  และ ได้จัดงานในวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม”  รศ.นพ.ทพ.สมชาย กล่าว

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวยินดีที่วงการทางทันตกรรมรากเทียมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการรักษาที่แพร่หลายอย่างมากในวงการทันตกรรม เนื่องจากได้รับความสนใจอย่างสูงในหมู่ทันตแพทย์และผู้ป่วยที่ต้องใส่ฟันปลอม

“รากเทียมถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อการบูรณะช่องปากในผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน และ มีปัญหาในการบดเคี้ยว ทำให้ความต้องการของผู้ป่วยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้รากเทียมยังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจนได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยเป็นอย่างมาก  จาก ความสำคัญดังกล่าว สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา และ ส่งเสริมองค์ความรู้ทางทันตกรรมรากเทียมให้แก่ทันตแพทย์ไทยให้มีพัฒนาการทั้งในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการให้บริการทางทันตกรรมรากเทียม เพื่อตอบสนองทั้งผู้ป่วย และ ด้านนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านทันตกรรมรากเทียมในภูมิภาคอาเซียนต่อไป” ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ กล่าว

สำหรับ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อง  “Upskill for Implant Success”มี จุดเด่น คือ การบรรยายแบบ Live surgery : Implant Navigation vs Guided Surgery โดยรศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ และผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์  นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ  ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์  อ.ทพ.พิธิวัต  เอื้อสุวรรณ   อ.ทพ.พงศกร ภู่วโรดม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์ ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ  จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  อ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล  อ.ทพ.ดร.อธิคม  สุรินทร์ธนาสาร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล  จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พันเอกทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย  แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปริทันตวิทยา  ผศ.ทพ.ณรงค์  โพธิเกตุ  นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรม Hands-on โดยแบ่งเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Neo Biotech กลุ่ม Schumit 1967  กลุ่ม Prominedn และ กลุ่ม XP Professional  อีกด้วย

การประชุมวิชาการ ครั้งนี้มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 นอกจากการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน  ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมรากเทียม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการและขยายตลาดทางด้านทันตกรรมรากเทียมของประเทศ  และเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาประหยัด

ข่าว/ภาพ รวิพร สายแสนทอง หญิง โพธิสุวรรณ

Thai Association of Dental Implantology joins KKU Dentistry to hold a conference that will promote Thailand as an Asian Implant Center

https://www.kku.ac.th/8226

Scroll to Top