ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม BRAIN POWER SKILL UP

198
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม BRAIN POWER SKILL UP
แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
หลักสูตร การโปรแกรม PCL (Siemens) -S7-400/S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน
👉🏻อบรมฟรี!
เปิดรับสมัครจำนวน 40 คน
หลักสูตภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 30 ชม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2563นี้

หลักสูตร การโปรแกรม PCL (Siemens) -S7-400/S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐานอบรมฟรี!

เปิดรับสมัครจำนวน 40 คน

หลักสูตภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 30 ชม.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2563นี้

สอบถามรายละเอียดพิมเติม : คุณทักษิณา อินทรมณี

โทรศัพท์ : 086-4587925, 0-4304-8048 ต่อ 119

E-mail : irtc@kkusp.com FB :KKU Science Park

สนใจเข้าร่วมสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScf_sIYB…/viewform…

หัวข้อการบรรยาย

ㆍ บทนำ PLC (S7-400/ S7-1200)

ㆍ การติดตั้งและออกแบบระบบ

ㆍ ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล

ㆍ การอ้างแอสเดรสของ PLC

ㆍ การเชื่อมต่อ PLC โดยใช้ PROFINET Protocol

ㆍ หลักการเขียนโปรแกรมและคำสั่งพื้นฐาน

โดยใช้แลดเดอร์ไดอแกรม

ㆍ การใช้ซอฟต์แวร์ TIA Portal เขียนโปรแกรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์,

อิเล็กทรอนิกส์, ดิจิตอล, หุ่นยนต์, การขนส่งและ

โลจิสติกส์ การแปรรูปอาหาร, การเกษตร, เทคโนโลยี

ชีวภาพ, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและเพิ่ม

ทักษะความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

การผลิตขั้นสูง (Automation and Advance Manufacturing)