มข. จับมือ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและมีทักษะที่จำเป็นในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตแคนาดา กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายมูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และ Mr. Tan Soamboonsrup ผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย อาณาเขตครอบคลุมราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้ รวมถึงนางพวงทอง พูลเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือสามฝ่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งสามฝ่ายได้ตกลงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในฐานะผู้ประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยและเอกชนที่มีประสบการณ์ร่วมกันฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ โดยใช้ online platform และเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบ online learning ซึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ โดยเน้นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online-Learning Course) และหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต

KKU joins the Canada-Thailand Economic Cooperation Foundation and Brain Cloud Company to develop a program that responds to the present-day need and incorporates necessary future skills  https://www.kku.ac.th/8215

Scroll to Top