ศึกษาศาสตร์ ร่วมหารือกับ SEAC เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา Learning Ecology System และหลักสูตร Life Long Learning เน้นพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบโจทย์ KKU Transformation ด้าน Education

เมื่อวันที่ 11 พย.2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ บริษัท Southeast Asia Center หรือ SEAC นำโดย ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการ , SEAC พร้อมด้วย คุณชลธิชา โชครุ่งเจริญถาวร Client Advisor, SEAC ได้จัดประชุมร่วมหารือกับคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ รวมทั้ง Platform และ Learning Ecology System ที่ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอบทบาทและศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย KKU Transformation ด้าน Education ในการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทุกช่วงวัย รวมทั้งตอบสนองการ Up & Re-Skill ทักษะที่รองรับการทำงานแห่งอนาคตสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Life Long Learning)โดยการนำของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
SEAC ถือเป็นบริษัททางด้านการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี มีพันธมิตรที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พันธมิตรที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำ และหน่วยงานภาครัฐชั้นนำของประเทศไทยหลายหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา Learning Ecology System สำหรับคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองโลกยุคใหม่

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้รับผิดชอบประสานความร่วมมือกับ SEAC ต่อจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันขึ้นมาหลายชุดเพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นจะร่วมกันดำเนินการใน 5 ขอบข่ายด้วยกันคือ 1) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Up & Re-Skill สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 2) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคตสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 3) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคตและนวัตกรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการทำงานที่ตอบโจทย์ยุค Digital Transformation สำหรับคณาจารย์และบุคลากร และ 5) การเรียนรู้และพัฒนา Platform สำหรับ Learning Ecology System

Scroll to Top