ศิษย์เก่า มข. เตรียมระดมทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงไข่ ยโสธร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามศิษย์เก่าชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ได้รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมุ่งหวังพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน จากการระดมทุนจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีจิตกุศล เพื่อทำกิจกรรม เป็นปีที่ 2

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก ครูยุพิน พันสาย ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 42 คณะศึกษาศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ว่าโรงเรียนขาดแคลนอาคารและห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพราะอาคารไม้ที่เป็นอาคารหลักของโรงเรียนที่ใช้มาอย่างยาวนาน เกิดการชำรุดอย่างมาก และได้เคยซ่อมแซมไปแล้วถึง 3 ครั้ง จนปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งโรงเรียนมีขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพียง 43 คน มีข้าราชการครูรวมผู้อำนวยการโรงเรียนเพียง 4 คน และมีบุคลากรจ้างอีก 5 คน จึงทำได้รับงบประมาณจากรัฐไม่มากพอที่จะจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนได้

ศิษย์เก่าชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้อยผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปนน.มข.) จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกัน จึงได้เปิดรับการระดมทุนทรัพย์ เพื่อนำไปใช้จัดสร้างห้องเรียนเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ และวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะศิษย์เก่า ปนน.มข. ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้ง 43 คน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 21,500 บาท พร้อมทั้งได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชน ในการร่วมวางแผนการจัดสร้างห้องเรียน โดยศิษย์เก่า ปนน.มข. จะเป็นผู้ประสานงานและจัดหาทุนทรัพย์ เพื่อสมทบกับโรงเรียนต่อไป ซึ่งปัจจุบันศิษย์เก่า มข.และผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมสมทบทุนทรัพย์มาแล้วจำนวนหนึ่ง และจะได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดสร้างห้องเรียนต่อไป

นายวิวัฒน์ กำประโคน ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 43 คณะวิทยาการจัดการ ประธานโครงการระดมทุน ฯ กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านม่วงไข่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียนเพียง 43 คน แต่ใครจะเชื่อว่าเด็กที่นี่ มีผลสอบ O-net ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง มีรางวัลระดับประเทศหลายผลงาน บ่งบอกคุณภาพของครูและนักเรียนที่นี่ แม้จะไม่มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เลยก็ตาม อาคารผุพังแทบใช้งานไม่ได้แล้ว ผ่านการซ่อมแซมมาถึง 3 ครั้ง โรงเรียนที่แทบไม่มีความพร้อมอะไรเลย จึงรู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจ ความเท่าเทียม ความด้อยโอกาสทางการศึกษาในวัยเด็ก ผ่านมากว่า 20 ปี ก็ยังไม่หายไป จึงตั้งใจจะหาวิถีทางช่วยเหลือ จากการหารือพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องศิษย์เก่า ปนน.มข. จึงได้เห็นว่าจะระดมทุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก ๆก่อน 43 ทุน เรื่องราวถึงเผยแพร่ในกลุ่มศิษย์เก่าชมรม ปนน.มข ได้รับการตอบรับในน้ำใจเป็นอย่างดี วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพลังเล็ก ๆ ที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ โดยหวังว่าธารน้ำใจและกำลังทรัพย์ที่ทุกท่านมีร่วมจะช่วยกระดับการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนบ้านม่วงไข่ให้ดียิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ศิษย์เก่า ปนน. มข. ได้เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อระดมทุนทรัพย์เพื่อมอบแก่โรงเรียนบ้านม่วงไข่ ใช้ดำเนินการจัดสร้างห้องเรียน โดยสามารถสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชื่อบัญชี “ปนน. เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา” เลขที่บัญชี 690-0-69798-4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ประสานงานเบื้องต้นกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดยโสธร ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อโรงเรียนบ้านม่วงไข่ ได้จัดทำรายละเอียดการจัดสร้างห้องเรียน รวมถึงรูปแบบและการการประมาณการค่าใช้จ่าย

ข่าว : ภาสกร เตือประโคน
ภาพ : ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ปนน.มข.)

KKU alumni ready to mobilize more funds to develop a learning space and give scholarships to pupils of Banmuangkhai School in Yasothon

https://www.kku.ac.th/8174

Scroll to Top