Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการฯ Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในภาพรวมสำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการฯตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยื่นผ่าน http://www.nriis.nrct.go.th/ และจัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์รับข้อเสนอโครงการฯที่พิมพ์จากระบบและจัดส่งภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (ยึดวันประทับรับเอกสาร)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://kku.world/6jnuq

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

โทร. 098-1028390 / 043-203177-8 / ภายใน มข. 42131

E-mail : patcharinpi@kku.ac.th

นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี

โทร. 081-5469228 / 043-203177-8 / ภายในมข. 42762

E-mail : ngamchaitku@kku.ac.th

Scroll to Top