ศึกษาศาสตร์ มข. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ด้านวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ Takahashi Miki ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน Yokatsu High School จังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนทั้งสองฝ่ายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับการนำแอปพลิเคชัน LoiLoNote School มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ให้นักเรียนและนักศึกษาทั้งสองฝ่ายสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการติดต่อประสานงานจากบริษัท HelloWorld, Inc. ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนของจังหวัดโอกินาวาและได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Okinawa Times ฉบับวันที่ 3 พ.ย. 2563 อีกด้วย

ข่าวและภาพ : อ.ดร.วัชรา สุยะรา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น

Scroll to Top