มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดKKU Road Showให้ความรู้ในเรื่องการรับเข้า มข.

1123

วันที่1พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการว่า การจัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจได้รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราได้เริ่มการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่สนใจจะเข้ามาศึกษากับเราไปแล้ว ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมใหญ่ครั้งที่1เพื่อเป็นการเริ่มต้นก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆตลอดเดือน พย.-ธค.62รวม 14 ครั้ง สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดรับนักศึกษาเป็น4 รอบตาม TCAS 63 ซึ่งปีนี้จะมีความพิเศษในการรับเข้าตามนโยบาย Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนในการคัดเลือกเด็กอีสานของเราด้วยการประเมินสมรรถนะซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่ในการคัดเลือกนักศึกษาที่รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ซึ่งเราจะได้มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเลือกเข้ามาศึกษา”รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพื่อ ให้นักเรียน และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ การแนะแนวการศึกษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์หนึ่งที่จะทำให้นักเรียน ตลอดจนอาจารย์แนะแนวรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อไป รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเข้ามาศึกษาของนักเรียนในแต่ละปีว่า “ข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษามักมาจากคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนสนใจของสถาบันนั้นๆ รวมทั้งความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะมีผลในการหางานทำหลังจบการศึกษาออกไป สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเราเป็นสถาบันอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศและมีลำดับชื่อเสียงติดในอันดับโลกอีกทั้งมีศาสตร์สาขาวิชาที่ครบถ้วนให้นักเรียนได้มาเลือกศึกษาหาความรู้ เรายังมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้นักเรียนอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้”
บรรยากาศในงานวันนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งครูแนะแนว จำนวน 163 โรงเรียน รวม 3,609 คนมาร่วมงานโดยมีการลงทะเบียนและเดินชมส่วนการแสดงนิทรรศการหลักสูตรของคณะวิชาต่างๆที่มาจัดแสดงและแจกเอกสารข้อมูล โดยในงานครั้งนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “นโยบายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563” โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 4 พย.ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู วันที่ 5 พย. ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย วันที่ 7 พย.ที่จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 8 พย.ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย วันที่ 12 พย.ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม วันที่ 13 พย.ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 14 พย.ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม วันที่ 18 พย.ที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 19 พย.ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 20 พย.ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร วันที่ 9 ธค.ที่โรงเรียนสตรีชัยภุมิ จ.ชัยภูมิ วันที่ 12 ธค.ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ และครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 ธค.ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ตามลำดับ

ข่าว/ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์