มข.เจ้าภาพจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์หน่วยงานใกล้เคียง ในโครงการประชุมสภากาแฟสีหราช

379

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 7.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประชุม “สภากาแฟสีหราช”ครั้งที่ 105 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และภาคเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภากาแฟสีหราช  19 หน่วยงาน รวมจำนวน 150 คน ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ทำให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือของกลุ่มหน่วยงานและชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่ความร่วมมือแก้ไขปัญหาแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ข่าว/ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ/ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ