ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์

หนังสือมนุษย์ คือคนที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น สามารถซักถามได้ทันที มีการสรุปทำให้ง่ายต่อการจดจe เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการ Human Book เรื่อง ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างไรให้ได้ผล Human Book โดย รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี ผู้รับบริการเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่มีความต้องการในการเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ วิชา Nursing Innovation ซึ่ง ผศ.ดร.อรสา กงตาล อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มของนักศึกษาได้แนะนำให้มายืมหนังสือมนุษย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญช่วยแนะนำในสิ่งที่นักศึกษาต้องการ ผลการให้บริการนักศึกษาได้รับความชัดเจน และมีความมั่นใจมากขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย และเห็นแนวทางในการเตรียมการนำเสนอได้ดีขึ้นมาก นอกจากนี้ Human Book ยังแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในวิชาชีพและพัฒนาตนเองต่อไปด้วย บรรยากาศของการเข้ารับบริการ Human Book เป็นไปด้วยดี และเป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษาอย่างมาก จะได้นำไปบอกต่อแก่เพื่อนๆ และหาโอกาสมาขอรับบริการ

ปัจจุบันสำนักหอสมุดมีหนังสือมนุษย์ให้บริการจำนวนกว่า 25 ชื่อเรื่อง ใน 2 หมวด คือ Academic Skill และ Life Skill ที่คนทำงาน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีเลือกได้ตามความสนใจ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อและยืมได้ที่ https://library.kku.ac.th/humanbook.php สำนักหอสมุดเชิญชวนผู้ใช้บริการเรียนรู้จากสื่อประเภทนี้มากๆนะคะ พร้อมทั้งรับสมัครผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสีรุ้ง พลธานี E-mail : seepol@kku.ac.th

Scroll to Top