ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ภาสกร พิทักษ์” นศ.คณะเกษตรฯ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” รางวัลระดับประเทศ

“ภาสกร  พิทักษ์” นักศึกษาชั้นปี 4  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ

          กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน  ซึ่งได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

นายภาสกร  พิทักษ์  นักศึกษาชั้นปี 4  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้  นายภาสกร  พิทักษ์  นักศึกษาชั้นปี 4  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เข้ารับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณากร” จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปี 2563 เป๋ยภาคีเครือข่ายระดับบุคคล ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ

รางวัล “วัฒนคุณาธร” หมายถึง รางวัลสำหรับผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ นับเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัล เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในฐานะพลังสำคัญในการจรรโลงมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ในปี พ.ศ. 2563 มีบุคคล องค์กร ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” 475 รางวัล แบ่งเป็นประเภทเด็กหรือเยาวชน 156 ราย ประเภทบุคคล 164 ราย ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล 155 แห่ง/คณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น 8 จังหวัด ผู้เกษียณอายุราชการ 186 ราย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 11 ราย

นับเป็นอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ อย่างเช่น “นายภาสกร  พิทักษ์”  นั กศึกษาชั้นปี 4  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มีส่วนในการชับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  อันจะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อไปในการจรรโลง สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ภาสกร  พิทักษ์

ขอบคุณข้อมูลข่าว   :   ศศิธร  สูงนารถ  และ  https://mthai.com

Scroll to Top