คณะทันตแพทยศาสตร์สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหลอมรวมใจให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

643

        วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการให้บริการทันตกรรม และนิทรรศการสมเด็จย่ากับงานทันตกรรม และนวัตกรรมด้านทันตแพทย์ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และมี รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมในพิธี            รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 โดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยพระองค์ทรงมีประปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ด้วยทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคของช่องปากและฟันซึ่งดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่จัดเป็นโรคเรื้อรังที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพ ทรงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับทันตสุขภาพตลอดมา กระทั่งในปี พ.ศ.2532คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ให้วันที่ 21ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติแห่งชาติ ในวันดังกล่าว มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หน่วยงานทันตกรรม ที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในประเทศ ได้น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแรงร่วมใจให้บริการรักษาโรคช่องปากแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดกิจกรรมบริการประชาชนในโอกาสวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องด้วยเชื่อว่าผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากมากขึ้น และเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการเจ็บปวดจากโรคในช่องปาก บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอสดุดีและขอร่วมถวายราชกุศล ตลอดจนตั้งปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต” รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าว

         ในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อคืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากที่ยากไร้ ในส่วนที่สิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม ในโครงการ SYSTEMA ปันยิ้มไม่สิ้นสุดบริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 100,000 บาท โดย คุณ กันฑชิต ศรัณย์บัณฑิต ผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA Category บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบนำเงินเข้าสู่กองทุน

        บรรยากาศของกิจกรรมในปีนี้ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนขอรับบริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.ซึ่งมีประชาชนทยอยกันเข้ามาขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมี นักศึกษาทันตแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรรอให้การต้อนรับและให้บริการที่ห้องบริการทันตกรรมชั้น 2 ภายในอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ในบริเวณงานยังได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้ทางทันตกรรมสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการให้ได้รับความรู้ ทั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมทำบุญตักบาตร และ พิธีถวายพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ และเปิดนิทรรศการ สมเด็จย่ากับงานทันตกรรม และนวัตกรรมด้านทันตแพทย์ เพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนในบริเวณดังกล่าวด้วย

Faculty of Dentistry follows the Late Royal Grandmother’s intention through a community dental care service by a team of professors, staff and students on the occasion of the Royal Grandmother’s birth date
https://www.kku.ac.th/8048

ภาพ/ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ข้อมูลข่าว – ประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.