มข.ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก อว. การจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ คณะเกษตรฯ

526
          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. คณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และสำนักงบประมาณ  เข้าตรวจเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการฝ่ายการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
          ในครั้งนี้  ได้มีการบรรยายสรุปด้านการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการฝ่ายการศึกษา  และการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ต่อด้วยสนทนา รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ณ ห้อง AG 5101 คณะเกษตรศาสตร์
จากนั้นเดินทางรับชมการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาเกษตรนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ต่อด้วยการเยื่ยมชมฐานเรียนรู้ของหลักสูตรฯ และการนำเสนอการฝึกงานในแต่ละฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม อุทยานเทคโนโลยีเกษตร ต่อด้วยเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การฝึกประสบการณ์อาชีพ 1 รับฟังการนำเสนอของนักศึกษาในหลักสูตร พร้อมสรุปข้อเสนอแนะ ณ สวนผักยายปาว และบ้านสวนเบญจมงคล บ้านหนองหญ้าข้าวนก อ. พระยืน จ. ขอนแก่น
ข่าว/ภาพ   :  ศศิธร  สูงนารถ