สำนักงบประมาณตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณพร้อมลงพื้นที่ชมโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้ดูแลการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น นำโดย คุณ ศิริวรรณ วัชรพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนักวิเคราะห์งบประมาณจากสำนักงบประมาณ และ จากเขตพื้นที่ 8 ขอนแก่นรวม 9 คน ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ตลอดจนการจัดเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


        ในเวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะดังกล่าวพร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี


       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายถึงข้อมูลพื้นฐานและแนวทางนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะในการมาเยือนครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทางสำนักงบประมาณที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีมาโดยตลอดด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการเสนอข้อมูลในที่ประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 5 หัวข้อคือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการในโครงการที่สำคัญ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563-64 และ แผนงานในปีงบประมาณประจำปี  2565 ตลอดจนความคืบหน้าโครงการที่สำคัญๆที่มีผู้รับผิดชอบจะได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่อไป


        โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ไปเยี่ยมชมโครงการสำคัญในพื้นที่จริงที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมคือการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศและอุบัติเหตุฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายประถม) อุทยานวิทยาศาสตร์และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม ต่อ ด้วยวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้ร่วมการลงพื้นที่การจัดการศึกษาหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม และพื้นที่การฝึกประสบการณ์อาชีพ 1 ในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ข่าว/ภาพ  อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ – วนิดา   ประทุมทิพย์

Scroll to Top