ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (KKUINNOPRISE) ประชุมหารือจัดทำ KM หน่วยงานวิสาหกิจฯ มข.

193

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการระดมสมอง เรื่อง การบริหารและกำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Board Room ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และวางแผนเพื่อขับเคลื่อหน่วยงานฯ ต่อไป

ข่าว/ภาพ ณัฐกานต์ อดทน