COLA ร่วมเวทีสัมมนาสาธารณะ TDRI Annual Public Conference 2020 “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ”

614

ขีดความสามารถของภาครัฐมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และรับมือกับภาวะวิกฤติต่างๆ ดังตัวอย่างของการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ที่เป็นทั้งวิกฤติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐไทยมีขีดความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน  ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ดูเหมือนว่ารัฐไทยมีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาและรับมือกับภาวะวิกฤติต่างๆ ลดลง  เพราะปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการ ที่เปรียบเสมือน “ระบบปฏิบัติการ” (Operating System หรือ OS) ของประเทศ ทั้งที่ยังมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความตั้งใจทำงานอยู่ไม่น้อย ระบบปฏิบัติการของรัฐไทย เป็นระบบที่ตอบสนองช้า มีหน่วยความจำน้อย ชุดคำสั่งหรือกฎหมายล้าสมัย หรือมีข้อผิดพลาด (bug) มาก ทำให้ให้เกิดต้นทุนสูงต่อสังคม ข้อมูลที่ใช้ก็มีความไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและทันสมัยพอ ทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อ (interface) ระหว่างโมดูล และการเชื่อมต่อกับภาคส่วนอื่นในสังคมมีปัญหา ทำให้เกิดปัญหาระบบล่ม (crash) บ่อยๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศได้  และทำให้ประสบการณ์ของประชาชนที่ได้รับบริการ (user experience) ไม่ดี การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงไม่สามารถนำได้ด้วยระบบราชการเท่านั้น แต่ต้องอาศัยส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันแก้ไขปัญหา  ด้วยการ “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ”

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ร่วมก่อตั้งขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT จำกัด ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “จะออกแบบอินเตอร์เฟสรัฐไทยอย่างไร ให้ประชาชนได้บริการที่ดีขึ้น?” ร่วมกับ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เลขาธิการร่วมภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)  และ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในงาน TDRI Annual Public Conference 2020 สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ: จากบทเรียนการรับมือวิกฤติโควิด-19 สู่ความพร้อมรับมือความท้าทายในโลกใหม่”  (Hacking the Operating System of the Thai State: Learning from Handling the Covid-19 Crisis to Prepare for New Challenges) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00-16:45 น. ในรูปแบบ Virtual Conference 

ผู้สนใจสามารถรับชม Live! TDRI Annual Public Conference 2020 ย้อนหลังได้ที่ Link: https://www.facebook.com/tdri.thailand/videos/822012858348916/

ภาพ/ข่าว  COLA KKU