ธำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

318

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ตลอดจนเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมาแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำนวน 262 ราย โดยเป็นสายผู้สอนจำนวน 83 รายสายสนับสนุน จำนวน 179 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน บุคลากร ตลอดจน ญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้

ภาพ : ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์