หอสมุด มข. พัฒนาบริการออนไลน์หนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาผู้พิการรวมทั้งสิ้น 26 คน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการพื้นที่นั่งอ่านและสิ่งอำนวยคามสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษาพิการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง โต๊ะนั่งอ่านและนั่งพักผ่อน ชั้นวางหนังสือ หนังสืออักษรเบรลล์ และรถเข็นนั่ง (Wheelchair) ซึ่งเป็นบริการดังกล่าวมากกว่า 3 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ส่งผลให้การเรียนการสอนออนไลน์มีผลกับการเข้าใช้บริการ ของนักศึกษาผู้พิการ สำนักหอสมุด จึงได้พัฒนาบริการออนไลน์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ให้สามารถเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

นายประสิทธิ์ ประทุมรัตย์ นักเอกสารสนเทศชำนาญการ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ Disability Service กล่าวว่า วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักหอสมุดพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประกอบไปด้วย 5 บริการดังนี้

1.บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศ
2.บริการจองที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้า หอสมุดกลาง
3.บริการช่วยค้นหาและหยิบหนังสือบนชั้น
4.บริการยืมหนังสือและอุปกรณ์
5.เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แจ้งความประสงค์ในการช่วยสืบค้นสารสนเทศ โดยเมื่อผู้ใช้แจ้งรับบริการ เจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อช่วยผู้ใช้บริการได้ทันที สามารถใช้บริการได้ที่:http://libservice.kku.ac.th/disability

KKU Library is developing online service to support students with physical impairments
https://www.kku.ac.th/7950

ข่าว: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top