ธำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ตลอดจนเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมาแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำนวน 262 ราย โดยเป็นสายผู้สอนจำนวน 83 รายสายสนับสนุน จำนวน 179 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน บุคลากร ตลอดจน ญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้

        รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานกล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อด้วย ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการตามลำดับ จากนั้น ศ.กุลธิดา ท้วมสุข นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ในฐานะผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญและการรับมอบของที่ระลึกจากอธิการบดีตามลำดับ

        รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความชื่นชมขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงการขอบพระคุณที่ผู้เกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติราชการสร้าง ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาจนครบวาระ และเพื่อแสดงมุทิตาจิตสำนึกในบุญคุณต่อทุกท่าน การที่ท่านรับราชการมาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการย่อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานจนเชี่ยวชาญ ได้สร้างสรรค์และสร้างผลงานไว้มากมายอย่างต่อเนื่อง ทุกคนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานต่างรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถ และรู้สึกขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาของท่านร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยของเราในภารกิจทุก ๆ ด้านให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้ นับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตนรับใช้สังคมและประทศชาติอย่างแท้จริง เพราะผู้มีอาชีพรับราชการนั้น จะหวังความมั่งคั่ง ร่ำรวย เห็นจะไม่ได้แต่ต้องถือว่าท่านเป็นผู้ร่ำรวยด้วยจิตใจที่จะทำคุณประโยชน์ เต็มตามกำลังความสามารถและความเชี่ยวชาญของตนนับว่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเสียสละ มานะอดทน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น แม้ว่าท่านจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกแล้ว แต่ทุกท่านก็ยังคงเป็นชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในดวงใจของเราทุกๆ คน

        บรรยากาศภายในงานได้จัดขึ้นด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีอีสานที่จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยได้เชิญหมอสู่ขวัญอาวุโสมาประกอบพิธี พร้อมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานจากวงดนตรีและคณะนักแสดงของวงสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มาจัดการแสดงและรำเชิญขวัญประกอบพิธีเปิดงานต่อด้วยรศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจุดเทียนพานบายศรีและผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ราย ในบรรยากาศและรูปแบบการจัดงานที่อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมกับการให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งก่อนการเริ่มพิธีได้มีญาติพี่น้อง ลูกศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือได้มาแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ของที่ระลึกบริเวณหน้างานเป็นจำนวนมาก

        ศ.กุลธิดา ท้วมสุข ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวKKU News ถึงความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เรามีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมาก อย่างน้อยมากกว่า 30 ปีขึ้นไปซึ่งรวมถึงลูกหลาน ดังนั้นสิ่งที่อยากบอกกล่าวถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เสมือนแผ่นดินเกิดแห่งที่ 2 เป็นทั้งบ้าน เป็นทั้งครอบครัว และทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันนี้
        เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ผูกพันกับกับมหาวิทยาลัยจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในวันข้างหน้า ศ.กุลธิดา ท้วมสุข กล่าวว่า “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวันนี้คือจากนี้ไปเราไม่ใช่บุคลากรของที่นี่ที่ต้องตื่นขึ้นมาทำงานประจำตามหน้าที่รับผิดชอบ แต่ความรู้สึกผูกพันของการได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงอยู่ซึ่งเชื่อว่าผู้เกษียณอายุราชการทุกคนยังมีความรู้ความสามารถ กำลังกาย กำลังทรัพย์ และจิตใจที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาต่อๆไป”

ศ.กุลธิดา ท้วมสุข ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการสายผู้สอนกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ

        นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการในสายสนับสนุน กล่าวว่า มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะสายสนับสนุนถือเป็นรากฐานในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เรารักมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก หากมีสิ่งใดที่จะสามารถตอบแทนให้กับที่นี่ได้เราก็พร้อมเสมอแม้จะเป็นผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม ในความคิดส่วนตัวแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้หน้าที่การงาน ให้ความมั่นคงในชีวิต สร้างครอบครัว สร้างสถานะที่ดีมากในสังคมให้กับเรา นับเป็นองค์กรที่อบอุ่นอย่างมาก

“ความรู้สึกในวันนี้มีทั้งเศร้าและอิ่มใน เพราะพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้มาที่นี่อย่างเป็นทางการเช่นเดิม แต่ก็อิ่มใจและภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังเป็นเสมือนบ้านที่จะยังคงมาเยี่ยมเยือนและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเช่นเดิม”นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย

นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุนกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ


ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้เป็นตัวแทนของบุคลากรอาวุโสที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆให้กับสมาชิกบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการและการเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยได้มากล่าวในงานครั้งนี้ว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนมีชื่อเสียงมาจนถึงวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของชีวิตราชการ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานของท่านนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทุกท่านยังมีประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นตัวกลางให้เกิดการพบปะกัน เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าข่าวสารของมหาวิทยาลัย ได้เห็นได้ติดตามความเจริญก้าวหน้าและร่วมกันเพื่อเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”

        ในช่วงท้าย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกคน

ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top