U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

230

เมื่อวันที่  27  กันยายน พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จำนวน  14  สถาบัน  เข้าร่วมการนำเสนอสื่อและนวัตกรรมมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่”ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงพ.ศ.2563 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้มีการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดูแลพื้นที่  13  จังหวัด  เป็นการผสมผสานและทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ทำให้อาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียนห้องแล็บมาทำงานจริง นำไปสู่การเติมเต็มระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะนำสู่การศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรม ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัยพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน แก้ปัญหาและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการ  24 โครงการ  โรงเรียน 246 โรง ครู  2,212 คน  นักเรียน  22,942  จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดเด่นด้านสื่อและ นวัตกรม โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการสร้างสื่อ (สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต) SAO LAO Model (เสาเล้าโมเดล) : KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers และมีสื่อต้นแบบที่ได้รับงบสนับสนุนการจัดทำสื่อ  ได้แก่ โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน English Fun & Fair จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ข่าว : นฤมล น้อยนรินทร์