สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยยุทธศาสตรและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจำนวน 40 ท่านจากกองทุนการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมาโดยมี ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ ที่ปรึกษาสถาบันฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและได้มีอาจารย์วีระ ภาคอุทัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มข.แก้จน” สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นที่ เศรษฐกิจ สังคมกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสรุปบทเรียนปัจจัยความสำเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำไปปรับใช้กับการพัฒนาพื้นที่ คณะศึกษาดูงานได้ให้การต้อนรับที่ดีและเห็นด้วยกับการวางแผนวิเคราะห์พื้นที่ก่อนการเริ่มการพัฒนา เพราะจะทำให้ทราบทุนเดิมหรือสภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนหากิจกรรมที่เหมาะสมโดยประยุกต์ความรู้ 3ศ. ได้แก่ ศาตร์สากล ศาตร์ชาวบ้าน และศาสตร์พระราชา คณะศึกษาดูงานจะนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้ในกลุ่มต่อไป