สสว.เปิดผลสำเร็จ โครงการ ‘ปั้นดาวปี’63

สำนักข่าว: แนวหน้า
URL: https://www.naewna.com/lady/521003
วันที่เผยแพร่: 26 ก.ย. 2563

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) ดำเนินงานในโครงการ “ปั้นดาว ปี 2563” เพื่อเดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ซึ่งจะเข้าไปพัฒนาเชิงลึก แบบเข้มข้น และครบทุกมิติ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอดและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 180 ราย โดยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการดาวรุ่งที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดได้ไม่น้อยกว่า 60 ราย รวมทั้งมีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่รวม 26 จังหวัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด ล่าสุดได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั้ง 4 หน่วยร่วม จำนวนหน่วยร่วมละ 15 ราย รวม 60 รายเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการขายสินค้าและบริการในตลาดจริงเมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พบว่ามียอดขายรวมสูงถึง 33,655,773 บาท แบ่งเป็นผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 890,775 บาทเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นภายในงาน 750,175 บาทและเป็นยอดขายที่เกิดจากการเจรจาธุรกิจ 140,600 บาท ผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 358,223 บาท เป็นยอดขายภายในงาน 302,503 บาท และยอดขายจากการเจรจาธุรกิจ 55,720 บาท ผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์805,805 บาท เป็นยอดขายภายในงาน 550,795 บาท และจากการเจรจาธุรกิจ 255,010 บาท และผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 31,600,970 บาท เป็นยอดขายภายในงาน 1,395,970 บาท และจากการเจรจาธุรกิจ30,205,000 บาท

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทดลองตลาดในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จสูง และพอใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น และบางส่วนก็ได้รับการติดต่อให้ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจากการทำสอบตลาดในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับประสบการณ์จริงในการเจรจาธุรกิจ และนำข้อติชมที่ได้รับไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป”

จุดเด่นของโครงการปั้นดาว ปี 2563 เน้นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึก แบบเข้มข้น ครบทุกด้าน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 3 วันประกอบการด้วยการอบรมเชิงลึก พร้อมที่ปรึกษา (Mentor) จุดประกายความคิด และอบรมเชิงปฏิบัติ(Workshop) 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย การเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดออนไลน์ การพัฒนาปรับปรุง Facebook, Website การประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment) จากนั้นผู้ประกอบการสามารถเลือกพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองแบบเชิงลึกได้อีก 1 ด้านไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ, การออกแบบโดยใช้วิทยาศาสตร์ หรือ นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายหรือพัฒนา Brand/Logo/สื่อการตลาด หรือการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต การบริหาร หรือมาตรฐานสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

Scroll to Top