สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม กับรัฐสภาไทยและคณะนิติศาสตร์และรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน2563 ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดการเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน เรื่อง “ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม : รูปแบบและความท้าทายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาคมอาเซียน” ขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมันตรา จังหวัดหนองคาย ในการนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาฯ

การเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. การเสวนา เรื่อง แนวทางการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกันระหว่างไทย – สปป.ลาว
๒. การเสวนา เรื่อง แนวโน้มการร่วมมือทางการค้าการลงทุนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายกับเขตเศรษฐกิจของ สปป.ลาว
๓. การบรรยาย เรื่อง การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๔. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคายและกระบวนการผ่านแดนของไทย – สปป.ลาว
๕. การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย กับสปป.ลาว : ปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของ BOI
๖. การเสวนาระดมสมอง เรื่อง แนวทางความร่วมมือด้านนิติบัญญัติกับรัฐสภา สปป.ลาว และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน ด้านนิติบัญญัติ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้มีคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพ็ชร  กรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดามร คำไตรย์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ และ ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรตลอดการเสวนาทั้ง 3 วัน

Law Department, Faculty of Interdisciplinary Studies and ASEAN Study Center of collaborates with Lao PDR
https://www.kku.ac.th/7888

ข่าว : ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์
ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์

Scroll to Top