มข.รับฟังความเห็นด้านการสื่อสารจากภาคประชาชน เปิดให้ผู้แทนชุมชนและเครือข่ายวิทยุเข้าร่วมเสนอแนวทางพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

382

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยแพร่ผ่านทางสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนำไปเผยแพร่ทางวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวในชุมชนอันจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย สนองตอบเสาหลักและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV)เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และ สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร


        วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายวิทยุชุมชนภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโดย รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้เครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน ผู้แทนส่วนราชการและ  อาจารย์ณัฐสมน  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรเป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินของปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ตามลำดับ โดยมีผู้แทนชุมชนใกล้เคียง หน่วยราชการและสถานศึกษาใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนในฐานะเครือข่ายวิทยุชุมชน จิตอาสา และสื่อมวลชนมาร่วมงานจำนวน 60 คน

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี

        หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นลง รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเป้าหมายในการทำงานเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอีกหลายสถาบันจะมีภารกิจ 4 ด้านซึ่ง 1 ในนั้นคือการบริการวิชาการที่เรามีชุมชนเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเราเลือกชุมชนเป้าหมายในหลายส่วน เช่นการออกไปทำโครงการชุมชน มข.พัฒนา โครงการแก้จนต่างๆ แต่สำหรับพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแล้วเราก็มีชุมชนที่มีความหลากหลายมีกิจกรรมต่างๆมากมายทำให้เราเลือกชุมชนโดยรอบไว้เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประชาชน  การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารโดยเฉพาะวิทยุชุมชนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและภารกิจไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการทำงานร่วมกันทั้งในด้านกิจกรรมเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและการสร้างความร่วมมือในเครือข่ายประชาสัมพันธ์จะทำให้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่พี่น้องในวงกว้าง
        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องอาศัยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบในความร่วมมือด้านต่างๆ เรามีบุคลากรและนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3ที่อาศัยอยู่ภายนอกซึ่งเราได้รับการดูแลความเป็นอยู่ความปลอดภัยให้นักศึกษาของเราเป็นอย่างดี เพราะเรามีความร่วมมือที่ดีต่อกันและประสานงานกันตลอดมา” อธิการบดี กล่าว

นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

        โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร สาระจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อตอบสนองเสาหลักและประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ในการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานีวิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวชุมชนในอนาคต จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนได้ร่วมระดมความคิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะในประเด็นหลัก 4 ด้านคือ แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน   โครงการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ที่อยากให้ มข. จัดให้บริการ    การพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประชาชนภายนอก   และปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการเผยแพร่สปอตรณรงค์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        อาจารย์ อุไร ปัทถาพงษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า สิ่งที่ มข.ควรสื่อสารออกสู่ประชาชนควรจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ เพราะเราเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงก็มีความคาดหวังที่จะได้รับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ทั้งเชิงวิชาการ ความรู้รอบตัว ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นคือกิจกรรมที่ มข.ทำควรสื่อสารไปยังชุมชนให้รับรู้ก่อนใคร มันช่วยเพิ่มความศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นมันคือความรักความเชื่อมั่นของชุมชนหน่วยงานและประชานที่อยู่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย
“การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือว่าสุดยอด เรามาเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทำมากกว่าที่เราคิดจากการสรุปผลงานที่ผ่านมา และยิ่งมาเห็นแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปมีแต่ประโยชน์สำหรับชุมชนและประชาชน” อาจารย์ อุไร ปัทถาพงษ์ กล่าว

อาจารย์ณัฐสมน ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

        คุณ ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสไมล์Fm101 และ มวลชนไทยนิวส์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักวิชาการจำนวนมาก นักวิจัยเก่งๆ  มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่สนใจของเด็กเยาวชนและประชาชน ซึ่งสิ่งที่อยากให้สื่อสารและขยายผลออกสู่ประชาชนให้มากคือด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีทั้งกิจกรรมและสอดแทรกองค์ความรู้เพราะเป็นด้านที่มีความน่าสนใจอีกด้าน ยังเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนคติต่างๆได้ด้วย สำหรับการสื่อสารแล้วอยากให้ มข.ได้มองไปที่วัยรุ่นที่เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่เป็นตัวแทนในการสื่อสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรกลุ่มนี้อยู่แล้วที่มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์
“สำหรับสื่อวิทยุพร้อมจะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกด้าน เรามีสื่อวิทยุกระจายตัวไปทั้งกว่า 20 อำเภอที่มีศักยภาพในการสื่อสาร ซึ่งหาก มข.สามารถดึงมาเป็นเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งเสียงตามสายเยาวชนที่ยังต้องการเนื้อหาที่ดีเพื่อรับข่าวสารเรื่องราวของ มข.ขยายผลต่อไป”คุณ ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ กล่าว

        คุณ สุมารินทร์ กาญจนวรางกูร กรรมการชุมชนวัดป่าอดุลยาราม กล่าวว่า อยากให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับชุมชนของเราซึ่งอยู่ชิดติดรั้วมหาวิทยาลัยและยังเป็นชุมชนที่ผู้อาศัยร้อยละ80เป็นบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากการสื่อสารแล้วหากมหาวิทยาลัยจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลสภาพปัญหาบางเรื่องเช่นการจราจร สุนัขจรจัด และอื่นๆเพื่อสวัสดิภาพความสะดวกของผู้พักอาศัยซึ่งเป็นบุคลากรจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานงานกันมาต่อเนื่อง
“ทุกครั้งจะได้รับการสื่อสารผ่านหนังสือที่ส่งไปเชิญในกิจกรรมต่างๆ ถือว่ามหาวิทยาลัยให้เกียรติกับชุมชนเรามาก เราเองก็ได้มาร่วมงานแทบทุกครั้ง ดังนั้นสื่อที่เข้าถึงเราได้ดีคือการแจ้งผ่านประธานชุมชนเพื่อให้ประธานไปกระจายข่าวรวมทั้งวิทยุ FM103ที่เรารับสารได้จากช่องทางนี้” คุณ สุมารินทร์ กาญจนวรางกูร กล่าว

คุณ สุมารินทร์ กาญจนวรางกูร กรรมการชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ผู้ร่วมการประชุมโครงการ

        นอกจากตัวแทนชุมชน ผู้แทนสถานีวิทยุ และ ผู้แทนส่วนราชการ โรงเรียนต่างๆแล้ว โครงการยังได้ขยายผลไปสู่กลุ่มจิตอาสาโดยได้เชิญ “จิตอาสา กฟผ.” และ “รายการบ้านแสนรัก” ที่ทำงานด้านจิตอาสา มาร่วมเสนอแนวทางครั้งนี้ด้วย

        คุณ นิราภร รัตนทิพย์ จิตอาสา กฟผ. และ ผู้ดำเนินรายการบ้านแสนรัก กล่าวว่ารายการบ้านแสนรักเป็นรายการส่งเสริมภาคประชาชน มีการจัดกิจกรรม มีนิทานจนได้รับรางวัลพระราชทานฯและรายการดีเด่นส่งเสริมสถาบันครอบครัวพร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมจิตอาสาในนาม กฟผ. มีเครือข่ายในการให้การสนับสนุน  ที่ผ่านมาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  จึงใคร่เสนอแนะให้มีกิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเยาวชนมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างยิ่ง  ซึ่งหากมีกิจกรรมบริการชุมชนก็ควรจัดหลายๆวันเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาใช้บริการได้ทั่วถึง โดยการทำงานโครงการนี้สามารถที่จะขยายไปยังเครือข่ายจิตอาสากลุ่มอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือได้มากเพิ่มขึ้น


        จากการประชุมครั้งนี้ได้ยังมีการนำเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมประชุมในการนำไปสู่แผนพัฒนาโครงการในปี 2564 ในกิจกรรมหลายด้านอันเป็นความร่วมมือระหว่างกันคือ 1 . โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายชุมชนผ่านรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนด้วยการการพัฒนารูปแบบของรายการอย่างมีส่วนร่วม การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดรายการ และการประชุมและการออกเยี่ยมรับฟังข้อเสนอแนะไปยังหอกระจายข่าวต่างๆอย่างสม่ำเสมอ  2 . โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน อันเป็นโครงการต่อเนื่องโดยการผลิตและจัดส่งสปอตวิทยุ สารคดีวิทยุ เพื่อเผยแพร่องค์ความร่วมในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยไปยังเครือข่ายชุมชน  สถานีวิทยุชุมชนได้ใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้ และ 3. โครงการ KKU Radio DJ.Contest สานฝัน ปั้น ดี.เจ.ด้วยการเชิญชวนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป มาประกวดทักษะความสามารถรวมทั้งจัดเสริมประสบการณ์ในการเป็น DJ.ที่มีคุณภาพต่อไป
      ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันที่จะสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับชุมชนและประชาชน ซึ่งผู้ดำเนินโครงการได้มีการบันทึกและประมวลผลไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของชุมชนและสังคมต่อไป

KKU listens to the public by having community and radio network suggest means to improve knowledge dissemination to the community through networking
https://www.kku.ac.th/7879

ข่าว/ภาพ  อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์