ทันตะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ รุ่น 2

81

แขนงวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (สาขาปริทันตวิทยา) รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

การฝึกอบรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นจำนวน 3 เดือน โดยเริ่มจากเดือนกันยายน 2563 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยลักษณะการอบรมจะเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ทั้งวิธีการรักษาแบบอนุรักษ์ และวิธีการรักษาทางศัลยกรรมปริทันต์ จากวิทยากรเฉพาะทางในสาขาวิชาปริทัตวิทยา ได้แก่ รศ.ทพ.อรุณ ฑีรพงศ์ ผศ.ทพญ.ดวงพร
จิรวิบูลย์ รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม ประจะเนย์ รศ.ดร.ทพญ.ดุษฎี หอมดี ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ ผศ.ทพญ.อังคณา แสงปัญญา อ.ทพญ.กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์ ทพ.ธนภัทร
ศรีโพนทอง ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ นางสาวสกลภัทร์ หิตะชาติ และนางสาวมณีรัตน์ พลคำแก้ว สำหรับการฝึกปฏิบัตินั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผ่านระบบออนไลน์ และปฏิบัติงานจริงในคณะ โดยความคาดหวังของผู้จัด ต้องการให้ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมีความเข้าใจและมีความสามารถให้การรักษาทางปริทันต์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย วางแผนการรักษาผู้ป่วยสูงอายุทางปริทันตวิทยา มีความรู้พื้นฐานและความก้าวหน้าทางปริทันตวิทยาจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนั้นทางผู้จัดยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีส่วนในการประเมินผลความพึงพอใจ รวมถึงเสนอแนะการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป