ภูมิใจ! ‘ปทุมรักษา’ งานวิจัย มข. รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม 7 Innovation Award 2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะนักวิจัย เจ้าของผลงาน ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2020 ซึ่งจัดโดยโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร รวมไปถึงผู้ประกอบการ SMEs ได้มีช่องทางและตลาดใน การทดสอบหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องทั่วถึงและเหมาะสม เพื่อยกย่องเชิดชู นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สร้างผลงานนวัตกรรม ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ระหว่างกันช่วยให้เกิด การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศด้านนวัตกรรม ซึ่งผลงานวิจัย ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม คือ นวัตกรรมกล่องภาชนะเก็บชิ้นเนื้อของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เก็บรักษาไว้ในกล่องปทุมรักษามาตรวจหาเซลล์มะเร็งก่อนส่งต่อให้แพทย์พยาธิวิทยาวินิจฉัย ทำให้การตรวจเซลล์มะเร็งเต้านมได้ผลอย่างแม่นยำและทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมและมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น

Something to be proud of – KKU’s research on ‘Pathum Raksa’ wins the 7 Innovation Award 2020
https://www.kku.ac.th/7865

ข่าว : ณัฐกานต์

Scroll to Top