เชิดชู 2 นักวิจัยเด่นสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วยผลงานระดับนานาชาติเกิน100เรื่อง ประกาศเกียรติสูงสุดด้วยรางวัลเกียรติคุณสารสินเพื่อเป็นแบบอย่างรุ่นหลัง

1870

        วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธาน เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิจัยจำนวน 21 คน โดยในงานยังมี ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง สำนัก สถาบันวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 

รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี

       ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า ความตั้งใจหลักในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินครั้งนี้เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสมรรถนะสูงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี แบ่งเป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 8 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 7 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 4 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน อีก 2 รางวัล โดยเฉพาะนักวิจัยเกียรติคุณสารสินซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการทำผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกินกว่า 100 เรื่อง ซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างยิ่งและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักวิจัย แต่เราต้องการให้เป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นหลังได้มีแบบอย่างซึ่งเรามอบรางวัลนี้มาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาคือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ดังนั้นนักวิจัยทุกท่านถือว่าได้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยเพราะผลงานได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไปในระดับนานาชาติ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ และผลงานวิจัยหลายท่านได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชนและสังคม นอกจากนี้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลยังมีการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
      “ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านในวันนี้ ท่านคือผู้ที่มีควาสามารถและเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้ท่านดำรงคงความสามารถและเป็นแบบอย่างให้นักวิจัยรุ่นหลัง” ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวในที่สุด

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562

        จากนั้น รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านว่า “วันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นวันเกียรติยศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงานวิจัยที่มีคุณค่าและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพลังสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับในระดับโลก และเป็นชั้นแนวหน้าของประเทศ จึงขอชื่นชมในความเสียสละในการทำงาน “

       บรรยากาศในงานครั้งนี้ก่อนการเริ่มพิธีได้มีทั้งนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลและผู้ที่มาร่วมยินดีต่างทยอยมาร่วมยินดี มอบของขวัญ ช่อดอกไม้บันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกบริเวณหน้างาน จนได้เวลาพิธีเริ่มขึ้นด้วยการฉายวิดีทัศน์ประกาศเกียรติผู้ได้รับรางวัล ต่อด้วยการมอบรางวัลตามลำดับ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการร่วมกันขับร้องเพลงจากผู้บริหารนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัยและผู้มาร่วมงานทุกคน

       ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ให้โอกาสกับทีมข่าว kkunews เพื่อบอกถึงความรู้สึกและแนวทางในการทำงานวิจัยในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพว่า ปัจจัยที่สำคัญคือความพร้อมทางด้านวิชาการของนักวิจัย การสนับสนุนส่งเสริมจากหัวหน้าหน่วยงาน และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ช่วยงานวิจัย ในขณะเดียวกันเราต้องมีเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศจะเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้ สำหรับสถาบันการศึกษาแล้วงานวิจัยถือได้ว่ามีความสำคัญมากเช่นในเรื่องการจัดอันดับคุณภาพสถาบันการศึกษาก็ดูที่ผลงานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์และมีการอ้างอิงนำไปใช้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งทางด้านวิชาการ สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อสถาบันการศึกษาได้รับการจัดอันดับที่ดีก็จะเป็นแรงดึงดูดให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในสถาบันมากยิ่งขึ้น

“ดีใจมากกับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสินซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบกับผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งส่วนตัวแล้วยังเชื่อว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำผลงานตีพิมพ์มากกว่า 100 เรื่องตลอดระยะเวลาที่ทำวิจัยมา 30 ปี ต้องใช้ความมุ่งมั่นขยันอดทนสูงมาก ซึงตนเองโชคดีที่มีนักศึกษาปริญญาเอกช่วยงาน เพื่อนร่วมงานที่ดี และเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติร่วมให้การสนับสนุนจนมีผลงานที่ประสบความสำเร็จได้”ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง กล่าว

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562

        ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจกับรางวัลที่ได้รับ เพราะผลงานที่นำมาสู่รางวัลครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอดชีวิตของการทำงาน   ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีปัจจัยมาจากหลายส่วน สิ่งแรกคือตัวเองเป็นคนที่ชอบทำวิจัยและอยากทำให้มันสำเร็จ นอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัยผ่านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นตัวกระตุ้นอีกทางที่ต้องทำงานให้มีความสำเร็จเพราะเราต้องผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทปริญญาเอกให้สำเร็จการศึกษาออกไปตามกระบวนการศึกษาของเรา
        เมื่อถามนิยามคำว่างานวิจัยที่มีคุณภาพ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้แสดงความคิดเห็นว่า นิยามของคุณภาพมีได้หลายอย่าง เช่นคำที่ได้ยินบ่อยว่า งานวิจัยขึ้นหิ้ง กับ งานวิจัยขึ้นห้าง ซึ่งหากเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งอาจหมายถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วมีปัจจัยผลกระทบสูงมีคนเอาไปอ้างอิงได้มาก  ส่วนงานวิจัยขึ้นห้าง อาจเป็นงานวิจัยที่นำไปแปรรูปเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ได้จึงเป็นเรื่องของมุมมองเพื่อนิยามความหมาย  หรือบางทีเรามองจากชนิดของงานวิจัยว่าเป็น Basic Science หรือเป็น Application ซึ่งก็มีความหมายที่แตกต่างกัน

                       สำหรับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลประจำปี2562ในครั้งนี้ประกอบด้วย
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน          ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง สังกัด  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน          ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร                 ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล  สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร                  ศ.ดร.ประนอม จัทรโณทัย   สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะคณะ
วิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร                  รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง  สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร                  รศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล สังกัดวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          รศ.นพ. บัณฑิต ชุมวรฐายี สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะ
แพทยศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          ศ.นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์  สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง สังกัดสำนักงานวิชาการ ศึกษาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง          ผศ.ดร.ศักรินทร์  นนทพจน์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           ผศ.ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง สังกัด ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะ
วิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           รศ.ดร.ธวัช ช่างผัส สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           นพ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           รศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง           สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร เกษตรศาสตร์
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน           ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์

KKU honors two outstanding researchers with Sarasin Honorary Researcher Award for the reputation they bring to the University with over 100 studies
https://www.kku.ac.th/7844

ข่าว/ภาพ – อุดมชัย  สุพรรณวงศ์