อว.เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เสริมองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

237

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการคิดเพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคุณธนนันท์ สงครามภักดี ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน  ณ Meeting Room 5  อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและแนวคิดด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวงอว. ได้ดำเนินโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มาพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ  กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  ซึ่งองค์ความรู้ด้านวทน. ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของภูมิภาคได้”

ข่าว/ภาพ : ณัฐกานต์ อดทน