เสียงสะท้อนประชาชนดีเกินคาด มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะ/หน่วยงานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมที่เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม(Creating Shared Value : CSV) ที่จะช่วยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคมของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับพิธีเปิดงาน“มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะวิชาต่างๆ ตัวแทนนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในพิธีเปิดยังมี นายอำเภอเมืองขอนแก่น ตัวแทนส่วนราชการ นายสถานีรถไฟขอนแก่น ประธานชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงกลองทัด โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การแสดงวงโปงลางสินไซ โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จากนั้นประธานได้เดินเยี่ยมชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน

 


Scroll to Top