เสียงสะท้อนประชาชนดีเกินคาด ชื่นชมบทบาทเพื่อสังคมของ มข. หลังอธิการบดีย้ำการทำงานอุทิศเพื่อสังคมคือเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงบทบาทหน้าที่ๆพึงมีต่อประชาชน ในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

899

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะ/หน่วยงานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมที่เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม(Creating Shared Value : CSV) ที่จะช่วยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคมของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        สำหรับพิธีเปิดงาน“มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะวิชาต่างๆ ตัวแทนนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในพิธีเปิดยังมี นายอำเภอเมืองขอนแก่น ตัวแทนส่วนราชการ นายสถานีรถไฟขอนแก่น ประธานชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงกลองทัด โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การแสดงวงโปงลางสินไซ โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จากนั้นประธานได้เดินเยี่ยมชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน


        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งชาวมหาวิทยาลัยได้ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชนไม่ว่าจะทำอะไรเราจะนึกถึงการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด
        “การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างมากจากผู้ให้บริการคือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนความอนุเคราะห์สถานที่ของสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่งการออกมาครั้งนี้เราได้นำบริการออกมาสู่ประชาชน โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีโรงพยาบาล มีกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ออกไปบริการในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เรายังไม่มีโอกาสมาจัดบริการในเมือง ซึ่งครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยที่เราจะได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องในครั้งต่อไป” อธิการบดีกล่าว


        มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSV แก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นมหกรรมการบริการชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่สุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยจัดขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ครอบคลุมเขตเทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชน เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม และเพื่อปลูกฝังและยกระดับจิตสํานึกในการรับใช้สังคมโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการสังคมโดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
        สำหรับบรรยากาศในบริเวณงานได้มีหน่วยงานต่างๆมาจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมให้บริการตั้งแต่ 9.00 น.ซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนทยอยเข้าพื้นที่งานเพื่อขอรับบริการต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการเตรียมจุดคัดกรองการลงทะเบียนลายมือและลงทะเบียนด้วย QR code เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรค เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม นอกจากประชาชนที่มาร่วมงานแล้วยังมีนักศึกษาจิตอาสาจากคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยมาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน ตลอดจนสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้อีกจำนวนมาก เมื่อได้เวลาของการเปิดให้บริการประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาต่างลงทะเบียนผ่านจุดคัดกรองเข้างาน รับข้อมูลและไปยังจุดบริการที่ตนเองสนใจ โดยมีนักศึกษาคอยให้การช่วยเหลือแนะนำและอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่ต่างสะท้อนความคิดเห็นชื่นชมการให้บริการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดังนี้


        คุณ เลิง ตู้คัมภีร์ เดินทางมาจากชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น กล่าวว่าเป็นโครงการที่น่าประทับใจมากในการที่มหาวิทยาลัยออกมาส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งได้บริการสุขภาพและยังได้ความรู้ ซึ่งจะบอกต่อไปยังลูกหลานถึงสิ่งที่ทุกคนทำให้ประชาชน สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีมากคือการบริการด้วยอัธยาสัยและความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ออกมาบริการประชาชน ขอให้โครงการนี้ยังมีต่อไป
       คุณ สมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 กล่าวว่า เคยไปร่วมงานปีที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นงานที่ดีซึ่งปีนี้จัดได้ดีกว่าทุกครั้ง เพราะทุกกิจกรรมโครงการที่มหาวิทยาลัยนำมาบริการล้วนน่าสนใจ แต่ที่ตั้งใจมาครั้งนี้เน้นที่การขอตรวจโรคมะเร็งและพยาใบไม้ตับ กิจกรรมเช่นนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนโดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการโดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจรักษา และตนเองก็รู้สึกชื่นชอบที่เห็นมหาวิทยาลัยออกมาบริการชุมชนภายนอก ถือได้ว่าเป็นงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่ดียิ่ง
        คุณ วิไลรัตน์ กาบชัยภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากชุมชนวุฒาราม กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีเพราะมีบริการออกมาถึงชุมชนทำให้มีความสะดวกสบายที่จะมารับบริการ โดยตั้งใจว่าจะมารับบริการถอนฟัน ซึ่งบรรยากาศของงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นครึกครื้นมีบริการให้เลือกเยอะหากจัดได้บ่อยๆก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมาก น่าภาคภูมิใจที่เรามีหน่วยงานออกมาดูแลพวกเราซึ่งหากขยายบริการออกไปยังชุมชนที่ห่างไกลยิ่งเป็นการดี ทั้งนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการ


        คุณ รุ่งนภา พันธุ์พุทธพงษ์ ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการกล่าว่า ดีใจที่มหาวิทยาลัยยังคิดถึงประชาชน การที่มหาวิทยาลัยนำบริการออกมาสู่ประชาชนเป็นเรื่องที่ดีมาก ช่วยอำนวยความสะดวกในบริการที่ประชาชนต้องการโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานครั้งนี้ให้ลุล่วง
        กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้มีการเชิญชวนตัวแทนนักศึกษาที่มีจิตอาสาได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานเพื่อสาธารณะหล่อหลอมการเรียนรู้ในบทบาทของการบริการชุมชน จึงมีนักศึกษาอาสาเข้ามาร่วมปฏิบัติงานโดยทำหน้าที่ในหลายส่วน เช่นการให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือในกระบวนการคัดกรองและลงทะเบียน การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ซึ่งนักศึกษาต่างปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นเป็นที่ชื่นชมของผู้มารับบริการ
        นส. กัลยกร ขาวฉวีรัตนชาติ นักศึกษาจิตอาสาจากคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงถือเป็นโอกาสที่จะได้ออกมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพของประชาชน เช่น การเจ็บป่วย หรือการรับการรักษาต่างๆที่ประชาชนเลือกใช้บริการ ถือเป็นการออกมาหาความรู้ สิ่งที่เห็นคือความต้องการของประชาชนที่อยากได้รับบริการที่ดีและมีความสะดวกซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถทำสิ่งนี้ให้ได้จึงเป็นการดีสำหรับประชาชนมาก


        “แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นสถานศึกษาแต่การที่มหาวิทยาลัยออกมาทำสิ่งนี้เพื่อประชาชนจึงเป็นเสมือนตัวอย่างให้นักศึกษาได้มีแนวทางที่ดี การที่เราได้มาเห็นกิจกรรมแบบนี้ด้วยตัวเองมันช่วยกระตุ้นให้เราได้มีความรู้สึกที่ดีในการออกมาบริการสังคมในอนาคตเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป” นส. กัลยกร ขาวฉวีรัตนชาติ กล่าว


        สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานและบริการที่มาร่วมในกิจกรรมประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี(CARI) ให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ (Urine urine strip) พร้อม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมการตรวจคัดกรอง ตัวอย่างพยาธิใบไม้ตับ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี นิทรรศการให้ความรู้อาหารปลอดภัย โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้บริการ dki ตรวจคัดกรองโรคไต เจาะเลือด ปัสสาวะ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคไต นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของโครงการ CKDNET app CKD รักษ์ไต และเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร 37ราย ทั้งสินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมให้บริการ เปิดรับบริจาคโลหิตพร้อม มอบหน้ากากอนามัยผ้าจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์นำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟันและ ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมให้บริการให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้าวัยเด็กและวัยรุ่น การประเมินภาวะเครียด ซึมเศร้า และการติดสุรา ในวัยผู้ใหญ่ พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง ประเมินด้านความจำ ความจำเสื่อม สมองเสื่อมในวัยสูงอายุ เครือข่ายวิทยุชุมชน เข้าร่วมให้ความรู้และทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว การแสดงดนตรี ร้องเพลงและเกมมหาสนุก  สำนักหอสมุด เข้าร่วมให้บริการ  KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน ให้บริการด้านการอ่าน การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหนังสือ และมุมอ่านหนังสือสำหรับเยาวชน จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเล่ามหัศจรรย์แห่งการอ่าน   กองกฎหมาย เข้าร่วมให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายการกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ เป็นต้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมให้บริการ ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  สาธิตการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้บริการ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึก การบริการระงับปวดและฝังเข็ม

overwhelming positive responses from the public towards KKU’s social responsibility role – KKU President repeats at KKU CSV Fair that this reminds staff members of their duties
https://www.kku.ac.th/7798

ข่าว-ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์