มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 17 แห่ง จากการจัดอันดับ THE World University Rankings 2021

สำนักข่าว: ขอนแก่นลิงก์
URL:https://www.khonkaenlink.info/home/news/11291.html
วันที่เผยแพร่: 2 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเกณฑ์ในการจัดอันดับใน THE World University Rankings 2021 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสอน (Teaching : 5 indicators) 30%, 2) ด้านการวิจัย (Research : 3 indicators) 30%, 3) การได้รับการอ้างอิง (Citations : 1 indicator) 30%, 4) ความเป็นนานาชาติ (International outlook : 3 indicators) 7.5% และ 5) รายได้จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer income) 2.5%

ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 17 แห่ง ประกอบด้วย อันดับที่ 601-800 (3 มหาวิทยาลัย) Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Mae Fah Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 801-1000 (13 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University, มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut University of Technology North Bangkok, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

Scroll to Top