ชื่นมื่น ประทับใจ กองสื่อสารองค์กร มข.จัดงานชื่นชมยินดีมอบโล่บุคลากรดีเด่น ทรงคุณค่า ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดีและมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลในพิธี นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มีบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วม 28 คน ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีชื่นชมยินดี และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยรางวัลเชิดชูเกียรติ แบ่งออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า

พิธีการเริ่มจาก นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกรางวัลบุคลากรดีเด่น และ รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า ต่อจากนั้น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อ ผู้ได้รับรางวัล

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกรางวัล

นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกรางวัลว่า  คณะกรรมการบริหารกองสื่อสารองค์กร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล จากนั้นจึงให้บุคลากรเสนอชื่อบุคลากรที่เหมาะสมกับรางวัลที่กำหนดไว้

“คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คือ  มีสมรรถนะที่เหมาะสม มีการบริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อมุ่งพัฒนากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  มีผลงาน หรือ นวัตกรรม หรือ การสื่อสารภาพลักษณ์ที่โดดเด่น  คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรทรงคุณค่า คือ  มีสมรรถนะที่เหมาะสม มีการบริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อมุ่งพัฒนากองสื่อสารองค์กร มีความรักต่อองค์กรและไม่สร้างความแตกแยก มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคลากรคนอื่นๆ ในนามกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีชื่นชมยินดี และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 และ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้”ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อ ผู้ได้รับรางวัล

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อ ผู้ได้รับรางวัลว่า  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เกิดจากการทำงาน และรางวัลที่เกิดจากการแข่งกีฬา สะท้อนให้เห็นว่า แม้กระทั่งเราทำงานยังทำกิจกรรมอื่นที่ดีร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอก

“รางวัลบุคลากรดีเด่น และบุคลากรทรงคุณค่า เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นเฉพาะในกองสื่อสารองค์กร เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะคะแนนมาจากเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกัน ฉะนั้นรางวัลจึงเป็นความภาคภูมิใจในการทำงาน ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเก็บความดี ความตั้งใจในการทำงาน ให้ระลึกว่ารางวัลที่ได้รับคืออะไร ได้มาจากอะไร และปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามต่อไป หลายคนที่ยังไม่ได้รับรางวัล ขอให้กำลังใจทุกท่านมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองต่อไป” อาจารย์ณัฐสมล กล่าว 

ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่  นางสาว พรทิพย์ คำดี นางสาว วัลยา ภูงาม และ นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ ผลการคัดเลือกบุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน ได้แก่ นาง วัชรา น้อยชมภู นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย และ นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563
ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

ต่อจากนั้นบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในปีนี้ ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อความภาคภูมิใจในครั้งนี้

นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ บุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ บุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 กล่าวว่า ตนเองทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้เป็นปีที่  33 รู้สึกดีใจภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่  3  โดยเฉพาะปีนี้ที่เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล โดยใช้วิธีการโหวตจากเพื่อนร่วมงาน

“เมื่อมีคนเลือกเราแสดงว่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรา ทำให้เราได้ขึ้นมารับรางวัลในวันนี้ สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำของเราไปอีกนาน สิ่งที่อยากจะฝากให้น้อง ๆ คือ เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนมีเส้นทางเดิน มีเป้าหมายของตนเองแล้ว ไม่ต้องเดินตามแนวทางของใคร น้องสามารถสร้างรอยเท้าของตนเอง ด้วยวิธีการของตนเอง เดิมทีผมเชื่อว่าอดีตเป็นรากฐานของอนาคต แต่ความคิดเปลี่ยนไปเมื่อได้ชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ตอนจบมีคำกล่าวว่า อดีตไม่ได้สร้างอนาคต แต่อนาคตเราสร้าง และเราเลือกเอง จากข้อความดังกล่าวผมได้ทบทวนและพบว่าหากเราสนใจแต่อดีตก็จะไม่ค้นพบเส้นทางเดินรอยใหม่  ฉะนั้นเราต้องสร้าง ต้องเลือกเอง”

“นอกจากความดีใจที่ได้รับรางวัล ความดีใจอีกประการหนึ่งที่ไม่น้อยไปกว่ากัน คือ น้อง ๆ ได้ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพที่สูงขึ้น หลายคนกำลังจะประสบความสำเร็จจากการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่  และ อีกกลุ่มนึงกำลังจะได้โอกาสเริ่มต้นนับหนึ่งก้าวไปสู่วันข้างหน้าเช่นเดียวกับคนที่เดินมาก่อนแล้ว  ขอภาวนาและให้กำลังใจ อยากให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้” นาย อุดมชัย กล่าว

นางสาว พรทิพย์ คำดี บุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

นางสาว พรทิพย์ คำดี บุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตการทำงาน11 ปี เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ที่ให้โอกาส ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารในช่วงที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลานั้น แม้ไม่เชื่อว่าตนเองจะทำได้ แต่ ผอ.ได้ให้กำลังใจ สร้างความเชื่อว่าตนสามารถทำได้และจะทำได้ดี

“ขอบคุณอาจารย์ณัฐสมล ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร อาจารย์เป็นผู้ที่คอยสอน คอยบอก ชี้ถูกชี้ผิด เหมือนแม่ที่อยากจะให้ลูกพัฒนาตนเอง รู้สึกได้ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเป็นสิ่งที่ดีเสมอมา หากลูกคนนี้ทำตัวไม่น่ารักหรือทำตัวไม่ถูก ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณพี่น้องงานสื่อสารทุกคน ช่วงแรกที่เข้ามาเป็นหัวหน้างานสื่อสาร ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ได้รับคำแนะนำจากพี่ๆฝ่ายข่าว พี่ๆงานวิทยุ พี่ๆช่างเทคนิค ทุกคำแนะนำ คำติชม ทำให้สามารถพัฒนาตนเอง กล้าที่จะทำอะไรหลาย ๆ อย่างเพราะรู้ว่าพวกเราคือกลุ่มก้อนเดียวกัน และ จะคอยสนับสนุนกัน ทำให้งานสื่อสารออกมาดีอย่างที่คาดหวังไว้ ขอบคุณพี่น้องชาวกองสื่อสารองค์กรทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันและผลักดันให้งานออกมาโดดเด่น และ ขอบคุณความกล้าของตัวเอง ที่ได้ก้าวออกมาจาก comfort zone กล้าลงมือทำ ไม่ว่าจะพบอุปสรรคมากน้อยขนาดไหน ก็พร้อมที่จะแก้ปัญหา และ สู้จนมาถึงวันที่ได้รับรางวัลนี้ ขอขอบคุณครอบครัวของตัวเอง สามี พ่อแม่ ลูก ที่อยู่เคียงข้างเราในทุกมิติ ท้ายที่สุดสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมีติดตัว คือ ความกล้าที่จะเดิน กล้าที่จะก้าว ความกล้าเป็นจุดเริ่มต้นของทุก ๆ อย่าง ขอเพียงแค่กล้าที่จะก้าวก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว” นางสาว พรทิพย์ กล่าว

นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ บุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ บุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 กล่าวขอบคุณกองสื่อสารองค์กรที่จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นมา ถือเป็นกำลังแรงใจให้กับคนทำงาน และมองว่า ก่อนที่บุคคลจะทรงคุณค่า งานที่เผยแพร่ออกไปต้องมีคุณค่าตอบโจทย์มหาวิทยาลัย จึงจะเป็นผู้ที่ทรงคุณค่าโดยมีผลงานเป็นสิ่งสะท้อน

“ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคน ผมโชคดีที่ได้ทำงานท่ามกลางคนเก่ง ๆ มากมายในกองสื่อสารองค์กร เป็นความรู้สึกที่เกินบรรยาย ขอบคุณนักวิชาการโสตด้วยกันที่ผลิตงานดี ๆ ภาพสวยๆ ออกมา และส่งต่อมาให้ผมสามารถสร้างงานที่มีคุณค่า เป็นการทำงานที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน วางใจกัน ส่งผลให้งานนั้นประสบความสำเร็จ” นาย ณัฐวุฒิ กล่าว

นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย บุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย บุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 กล่าวว่า ตั้งแต่ทำงานมา 9 ปี รางวัลบุคลากรทรงคุณค่าเป็นรางวัลแรกที่ได้รับ รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะในความรู้สึกตนเองคำว่าทรงคุณค่าเป็นความยิ่งใหญ่และมีเกียรติ

“รู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ ในการทำงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นงานต้อนรับ งานจัดกิจกรรม แต่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนในกอง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสื่อสาร รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานในงานกิจกรรมด้วยกัน เป็นการทำงานที่มีความสุข เมื่อไม่รู้ก็จะสอบถาม ไม่อายที่จะถาม และ แลกเปลี่ยนกัน เป็นการทำงานที่มีความสุข ทำให้งานออกมาดี”นางสาว จุฑามาศ กล่าว

นาง วัชรา น้อยชมภู บุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

นาง วัชรา น้อยชมภู บุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 กล่าวว่า 13 ป​ี ที่ได้เข้ามาทำงานที่งานประชาสัมพันธ์​  งานดังกล่าวเป็นงานด่านหน้าที่มีปริมาณมาก มาจากทุกทิศทางเป็นการพิสูจน์​ความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน ​และได้ทำให้ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด​  จนกระทั่งงานประชาสัมพันธ์​ได้รับความสำคัญยกระดับขึ้นเป็นกองสื่อสารองค์กรขึ้นในอีกสามปีต่อมา เป็นความภูมิใจที่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์​หน้าสำคัญนี้

“สำหรับรางวัลบุคคลทรงคุณค่าที่ได้รับในวันนี้​  คำแรกที่รู้สึกได้จากการประกาศรางวัลนี้ คือภูมิใจและมีความสุขมาก​  รู้สึกถึงความรักของทุกคนในกองสื่อสารองค์กร​ กองเล็ก ๆ ที่เราจะจับมือกันแน่นๆ​ ก้าวข้ามทุกอุปสรรคสู่ความสำเร็จของงานด้วยกัน​  และ​5​ ปีที่จะทำงานอยู่กับพวกเราทุกคน​ ก็ขอให้คำมั่นว่าจะทำงานสุดความสามารถ​โดยไม่ลดคุณค่าของงานลง”นาง วัชรา กล่าว

นางสาว วัลยา ภูงาม บุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

นางสาว วัลยา ภูงาม บุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 กล่าวว่า ตนเองเคยได้รับรางวัลบุคลากรทรงคุณค่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยในวันนี้รู้สึกตื่นเต้น และภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับความรู้สึกครั้งนั้น

“ขอบคุณผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรที่ให้การสนับสนุน เชื่อใจไว้วางใจ ให้อิสระเต็มที่ในการทำงาน เมื่อมีปัญหาจะคอยช่วยเหลือดูแล ขอบคุณงานอำนวยการ กรรมการบริหารกอง ที่จัดงานในครั้งนี้ขึ้น อยากมอบรางวัลนี้ให้กับทีมงานกิจกรรมทุกคน เพราะทุกคนช่วยกันทำงาน เราทำงานกันเป็นทีม ช่วยเหลือกันมาตลอด ไม่ว่าจะเจองานหนักแค่ไหน งานด่วน งานเร็ว งานช้า เราจะเห็นทุกคนพร้อมสนับสนุน  ขอบคุณพี่น้องกองสื่อสารองค์กรที่ทำงานด้วยกันมาโดยตลอด สนับสนุนกันในทุกเรื่อง คอยเป็นห่วงในฐานะพี่น้องแม้ในกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงาน  ในการทำงานของกองสื่อสารองค์กร ทุกคนจะเข้าใจว่ามีแต่ช่วงพิธีการ ซึ่งในความเป็นจริงก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการ ผู้ทำงานเบื้องหลังจะให้กำลังใจกันเสมอก่อนที่จะผลักตัวเองมาอยู่ด้านหน้า เพื่อทำงานให้เรียบร้อย สำเร็จตามเป้าหมาย” นางสาว วัลยา กล่าว

นางสาวชลวภรณ์ ชูกลื่น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการ “สีหราชรันนิ่ง ผู้พิชิต 200 กม.” โดยกรมทหารราบที่ 8 และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิชิตถ้วยรางวัลในอันดับที่ 10 ประเภทหญิง ด้วยระยะทาง 617.32 กม. รับถ้วยจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8

นอกจากนี้ในพิธีเดียวกันได้มีการชื่นชมยินดีผู้ร่วมกิจกรรมกลางในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการ “สีหราชรันนิ่ง ผู้พิชิต 200 กม.” โดยกรมทหารราบที่ 8 และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง นางสาวชลวภรณ์ ชูกลิ่น สามารถพิชิตถ้วยรางวัลในอันดับที่ 10 ประเภทหญิง ด้วยระยะทาง 617.32 กม. รับถ้วยจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 มาได้  ในกิจกรรมเดียวกันนี้มีบุคลากรร่วมวิ่ง ได้แก่ นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์, นางสถาพร นาวานุเคราะห์, น.ส.วัลยา ภูงาม และ น.ส. ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน

สำหรับงานชื่นชมยินดีและมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ   เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างขวัญ และ กำลังใจ  ความสามัคคีในองค์กร สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นสถานที่น่าทำงาน กลยุทธ์ที่ 1 : มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม และ กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

ภาพ :  บริพัตร ทาสี

Scroll to Top