ศูนย์ประสานงานฯพระราชดำริ หนุนความรู้สร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเวียง-เวียงเก่า

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนรอบพื้นที่วิจัยโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
หนุนความรู้สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากทรัพยากรที่มี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มธุรกิจชุมชนในตำบลเมืองเก่าพัฒนา จาก 10 หมู่บ้าน  จำนวนกว่า 50 คน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเวียงเก่า  อุทยานธรณีขอนแก่น (Geopark)  อุทยานแห่งชาติภูเวียง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น และชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว สำรวจและประเมินศักยภาพฐานทรัพยากรในพื้นที่ โดยได้จัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  และเพิ่มศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ด้วยการเสริมความรู้ความสามารถและทักษะ ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับการท่องเที่ยวชุมชน และฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว  เกิดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว 3 โปรแกรม ได้แก่  โปรแกรม 9 ดี 10 ดี  โปรแกรมศึกษาดูงาน  และโปรแกรมไดโนทัวร์  และได้จัดทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว 15 แห่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูเวียง-เวียงเก่า แผนที่ท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่าพัฒนามีการกำหนดพิกัดและแสดงพิกัดบนแผนที่ Google Maps เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูล และค้นหาเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย

อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 70 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีความโดดเด่นทางธรรมชาติที่หลากหลาย และมีกิจกรรมสำคัญ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยากรโคกภูตากา, พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง, อุทยานแห่งชาติภูเวียง และยังมีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่โดดเด่นเรื่องงานฝีมือที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งร้านอาหาร ที่พัก โฮมสเตย์  โดยชุมชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสนุกกับกิจกรรม ของ “ชมรมการท่องเที่ยวเมืองภูเวียง” ในช่วงวันหยุดยาว  ระหว่างวันที่ 4-7  สิงหาคม 2563  สามารถร่วมสนุกในกิจกรรม โดยการถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  โรงแรม  โฮมสเตย์  วัด  หรือสถานที่ในภูเวียง-เวียงเก่า ให้ได้จำนวน 5 สถานที่ขึ้นไป แล้วส่งรูปมาทางอินบ็อกเพจ : ชมรมการท่องเที่ยวเมืองภูเวียง เพื่อลุ้นรับเสื้อนักท่องเที่ยว VIP  ที่จัดทำขึ้นพิเศษเฉพาะกิจ ไม่มีการวางจำหน่าย  สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้แผนที่ท่องเที่ยวเมืองเก่า เพื่อจะได้ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูเวียง-เวียงเก่าได้อย่างทั่วถึง

Scroll to Top