การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 6

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่ายจำนวน  28 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation หรือ FAR 6 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน สำหรับในปีนี้เป็นการจัดในรูปแบบ Social distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส Covid – 19  ซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลก เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ ถ่ายทอดสัญญาณสดการบรรยายผ่านทาง Facebook พร้อมทั้งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเช้ามีพิธีเปิดการประชุมเริ่มในเวลา 9.00 น. ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากนั้น ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษและการเสวนา เรื่อง “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” โดยศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรม สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จตุพร สีม่วง

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้กล่าวว่า การจัดงานประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติตลอดทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นการสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปะ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา 29 แห่ง ประกอบไปด้วย  1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  3.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4.คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม5. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 8.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  9.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ          10.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  11.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   12.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  13.ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   14.วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์           15.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  16.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17.ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  18.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  19.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  20.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  21.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  22.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์             23.คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24.คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  25.คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม           26.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 27.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 28.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 29. สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จากนั้นในภาคบ่ายได้มีการแบ่งห้องประชุมย่อย 4 กลุ่มโดยมีการประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom และเว็บไซต์การประชุม https://far.kku.ac.th  ประกอบไปด้วยกลุ่มทัศนศิลปและการออกแบบ มีผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มคือ ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์ กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี กลุ่มสาขาวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารย์สันติ  เล็กสุขุม และ รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ และกลุ่มนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิคือ Dr.Dylan Eugene  Southard สิ่งหนึ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายได้มีแนวความคิดเห็นร่วมกันในการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติพร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

Transformation or FAR 6 – National and International Conference
https://www.kku.ac.th/7761

 

 

Scroll to Top