คณะวิศวฯ จัดพิธีไหว้ครู พร้อมต้อนรับน้องใหม่สร้างสรรค์ “เราจะโตไปด้วยกัน” ปลูกต้นไม้ 221 ต้น

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเคารพแด่คณาจารย์และปฏิญาณตน เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันอันแสดงออกของนักศึกษาต่อครูและอาจารย์ ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นทุก โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์  เข้าร่วมในพิธี ในกิจกรรมมีการมอบรางวัลเรียนดีรางวัลนักกิจกรรม และรางวัล  Dean’ Awards  นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรม “พี่พบน้อง ชวนกันปลูกต้นไม้ 221 ต้น” คือ 220 ต้นไม้ + 1 ต้นกล้าในหัวใจเรา = 221 ต้น รอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้นไม้ที่จะแทนความรัก ความสามัคคี  ความทรงจำที่ดีที่จะเติบโตไปด้วยกัน

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”