COLA จัดอบรม การใช้งาน iPad เพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้กับนักศึกษาและคณาจารย์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา COLA KKU หัวข้อ “การใช้งาน iPad เพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัล” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ทั้งแบบ On-line และ On-site ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับในหลากหลายช่องทาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณอภินัทธ์ เอื้อโภไคย Accredited Professional Development Concultant จาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มาบรรยายและให้ความรู้ในการใช้ iPad เพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน การใช้งาน iWork / iCould และฝึกปฏิบัติการการใช้งานจริงจาก iPad ที่วิทยาลัยส่งมอบให้กับนักศึกษาไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมการอบรมแบบ On-site จำนวน 40 คน และแบบ On-line จำนวน 150 คน

 

ภาพ/ข่าว   จิตรลัดดา  แสนตา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร COLA KKU

Scroll to Top