COLA KKU ร่วมเป็นกรรมการในการนำเสนอ 10 ผลงานเด่นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในงาน AI Innovation JumpStart เพื่อยกระดับเทคโนยีของประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมเป็นกรรมการและให้คำแนะนำในฐานะ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ในการนำเสนอผลงานตามโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent System: ARI Skill Development Project) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อสนับสนุนธุรกิจของอุตสาหกรรมไทย ให้มีความแข็งแกร่งทัดเทียมนานาประเทศ ในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นนักพัฒนาเทคโนโลยีและผู้ประกอบการเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Demo Day) และพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในอนาคต อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตามนโยบายของประเทศ

ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรับเชิญในฐานะ Commentator ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานโดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณ ณัฐพล นุตคำแหง ผู้จัดการงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายถึงกิจกรรมสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรของ สวทช. จากนั้น จึงเป็นการเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ได้แก่

1.ทีม Facail: ระบบติดตามนักเรียนด้วยใบหน้า สะดวก ปลอดภัย
2.ทีมเทศบาลนครอุดรธานี: ระบบวิเคราะห์และจัดการจารจรในเขตเมือง
3.ทีม AVATAR: ระบบติดตามคุณภาพอากาศอัจฉริยะเพื่อคุณภาพอากาศเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อคุณ
4.ทีม Robot IAC NPU 01: เครื่องมือบริหารมือ Electronic ป้องกันและฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อนิ้วมือติด
5.ทีมลุ่มน้ำโขงออนไลน์: ระบบสแกนใบหน้าเข้าออกพนักงาน ไม่เสียเวลา ไม่ต่อคิว
6.ทีม DEC-SIN: ระบบนำเข้า – ส่งออกสินค้าอัตโนมัติเพื่อธุรกิจค้าปลีก
7.ทีมไข่แดง (Yolk): ระบบเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มไข่ไก่
8.ทีม Growup Robotics: หุ่นยนต์ผู้ช่วยเก็บผลผลิตทางการเกษตรยุคใหม่
9.ทีม DDM: โดรนอัจฉริยะประเมินที่ดินเป็นสินเชื่อ
10.ทีม FEAT#3: ระบบ Smart Boilerระบบควบคุมการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม “ใช้งานง่าย พอเพียง ปลอดภัย และราคาถูก”

ภาพ/ข่าว COLA KKU