คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ลงนามความร่วมมือกับ สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาห้องสมุด SMART LIBRARY

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ การพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 SMART LIBRARY ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมีผู้ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ กว่า 200 คน  ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 45 โรงเรียน

การลงนามในโครงการการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 SMART LIBRARY ประจำปีการศึกษา 2563 นั้นมีสาระสำคัญ 3 หัวข้อดังนี้

  1. ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ระบบสารสนเทศในห้องสมุด
  2. ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุดภายใต้นโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 SMART LIBRARY และดำเนินกิจกรรมอื่นใดในการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
  3. ร่วมมือกันสนับสนุนบุคลากรในการจัดกิจกรรมหรือผลิตสื่อห้องสมุด เพื่อให้บริการภายใต้ความต้องการของสถานศึกษา และนำล่องพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้ทันสมัยและมีมาตรฐานในการพัฒนาห้องสมุดตามที่เห็นสมควร

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  ยังให้เกียติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถึงความสำคัญของห้องสมุดแบบ SMART LIBRARY และระบบสารสนเทศในห้องสมุด ซึ่งจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ห้องสมุดพัฒนาความรู้และความสามารถต่อไปได้ และปิดท้ายด้วย การบรรยายพิเศษจาก ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่  ในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 SMART LIBRARY

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี คณะมนุษศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ บรรยายในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 SMART LIBRARY

ซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เกิดการนำล่องพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานต่อไป

Humanities and Social Sciences, KKU, signs agreement with PEASO Area 1, Khon Kaen to develop a SMART LIBRARY
https://www.kku.ac.th/7701

ข่าว/ภาพ : นางสาวภาวดี มาพันธ์

 

Scroll to Top