ติวเข้มบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาให้รู้ศิลปการป้องกันตัวหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในสถานการณ์พิเศษเมื่อเผชิญเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่คาดคิด

     “พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่เพื่อยกมาตรฐานด้าน
การรักษาความปลอดภัย พร้อมให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาเรียนรู้การป้องกันตัวเองสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ”      

         วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “ฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากลและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน C.I.O. (Combat Intelligent Officer Program) รุ่นที่ 3 ” ให้กับบุคลากรหน่วยรักษาความปลอดภัย ,นักศึกษาแพทย์ ,แพทย์,พยาบาล ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 60 คน โดยมี ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร


        นายบดินทร์ธร  กุตัน หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ด้วยหน่วยรักษาความปลอดภัย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโครงการ “ฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวทางยุทธวิธีมาตรฐานสากลและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน C.I.O. (Combat Intelligent Officer Program) รุ่นที่ 3 ” ขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีความเข้าใจในการควบคุม จับกุม ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยมือเปล่า เพิ่มทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัว การเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักศึกษาแพทย์ แพทย์ พยาบาล   และการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายหน่วยงานความมั่นคงภายนอกจังหวัดขอนแก่นกับหน่วยรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น  ในการนำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นของหน่วยรักษาความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดความว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันพบว่าปัญหาอาชญากรรมของกลุ่มคนร้ายมีแนวโน้มมากขึ้น คนร้ายอาจใช้อาวุธร้ายแรงหรือใช้กำลังในการข่มขู่บังคับผู้เสียหายเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ ในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสบเหตุจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัว คณะแพทยศาสตร์ขอขอบคุณโค้ช Aaron Le Boutillier อดีตนายตำรวจจากประเทศอังกฤษ โค้ชผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกในด้านยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวและการเอาตัวรอดตามมาตรฐานสากล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการต่อสู้ป้องกันตัวและเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานด้าน ความมั่นคงของทั้งภายในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองคายที่ได้ให้เกียรติส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3
        สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโค้ช Aaron Le Boutillier  อดีตนายตำรวจจากประเทศอังกฤษ และเป็น CEO.ของบริษัท Le Boutillier Group ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นโค้ชผู้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พนักงานสายการบินต่างๆ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรมาตรฐานครอบคลุมการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ ความเป็นมาและความสำคัญในการต่อสู้ป้องกันตัวตามมาตรฐานสากล  การควบคุมตัวโดยวิธีการล็อคแขนแบบต่างๆ    การควบคุมตัวคนร้ายกรณีคนร้ายแทงด้วยมีดที่ลำตัว หรือชกต่อยที่ใบหน้า   การแย่งอาวุธจากคนร้าย ในกรณีถูกจี้ด้วยอาวุธปืน/มีด ทางด้านหน้า  การใส่กุญแจมือ  เทคนิคการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน   การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดัน  การต่อสู้จากภาคพื้นทักษะการต่อสู้ต่างๆ  Combat Intelligent Officer Program.


       ในการจัดการอบรมครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือมาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 (Commando)   เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูผาม่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐานตำรวจ  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานป้องกันจังหวัดสกลนคร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลโนนสัง
       การจัดกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่วนแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจำตามพันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ที่ดี มาตรการที่ 5 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีสำหรับหน่วยงาน

ข่าว  นายบดินทร์ธร  กุตัน
ภาพ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

Scroll to Top