“มข.” แก้จนโมเดล ถอดบทเรียน “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/203433
วันที่เผยแพร่: 22 ส.ค. 2563

มื่อวันที่ 22 ส.ค. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์วีระ ภาคอุทัย  เข้าร่วมโครงการสัมมนาถอดบทเรียนข้าราชการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น หลังการดำเนินงานครบ 1ปี  โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
อาจารย์วีระ กล่าวว่าการสัมมนาข้าราชการคู่เสี่ยว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ขับเคลื่อนข้าราชการทั้งจังหวัด จับคู่เสี่ยวครัวเรือนยากจน ตั้งแต่ปี 2562 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน 1,174 ครัวเรือน ด้วยการสังเคราะห์ การฝึกฝน พัฒนาอาชีพ จัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนยากจน
อาจารย์วีระ กล่าวอีกว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการ มข.แก้จน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนใน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน สรุปปัญหาสำคัญของครัวเรือนยากจนในกลุ่มต้องสงเคราะห์ และกลุ่มพัฒนาได้ คือ ไม่มีที่ดินทำกิน
ซึ่งแนวทางแก้ไขได้นำเสนอแนวทางดำเนินงานของ มข.แก้จนโมเดล การศึกษาข้อมูลพื้นที่ตามภูมิสังคม การขอใช้ที่สาธารณะในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ ส่วนปัญหาการทำงานของข้าราชการคู่เสี่ยวที่สำคัญ คือ งบประมาณดำเนินงานจำกัด บุคลากรไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผลการสัมมนาครั้งนี้จะได้สรุปรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบปัญหาเชิงประจักษ์และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในเชิงรุกต่อไป.

About The Author