อีกล็อต แต่งตั้ง ‘ศาสตราจารย์’ จำนวน 7 ราย

สำนักข่าว: ไทยโพสต์
URL: https://www.thaipost.net/main/detail/75203
วันที่เผยแพร่: 22 ส.ค. 2563

22 ส.ค.63 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๗ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗. รองศาสตราจารย์สอาด นิวิศพงศ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สุวิทย์ เมษินทรีย์
รองนายกรัฐมนตรี

 

๒. รองศาสตราจารย์ดรุณวรรณ สุขสม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์วีระ สมบูรณ์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔. รองศาสตราจารย์สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโภชนาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รองศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

๖. รองศาสตราจารย์คณพล จันทน์หอม สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายอาญา สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

Scroll to Top