นักศึกษา COLA เข้าร่วมโครงการ “ขอนแก่น – ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต”

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมนิทรรศการโครงการ “ขอนแก่น – ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต” ณ อาคาร Creative Sharing Space (ตึก 1502 ถนนศรีจันทร์) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น ที่รวมพลังกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อม ในการปรับตัว เรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น พร้อมเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

นักศึกษา COLA KKU ร่วมงานขอนแก่น-ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการโครงการขอนแก่น-ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต นั้น เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 8 องค์กรเศรษฐกิจ มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) และ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีการจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 29 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์สมาร์ทซิตี้ (Smart City) และไมซ์ซิตี้ (Mice City) จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ภายในงานมี 4 กิจกรรมหลัก คือ Exhibition ,Talk & Seminar ,workshop ,Market ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ณ อาคาร Creative Sharing Space (ตึก 1502 ถนนศรีจันทร์)

ภาพ/ข่าว  COLA KKU

Scroll to Top