โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โครงการ Low Carbon City ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกจาก UNDP และองค์การก๊าซเรือนกระจกโลกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand) ที่มีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลสนับสนุน โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ เป็นผู้จัดการโครงการ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม เป็นผู้ประสานงานโครงการ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นที่ปรึกษา และคณาจารย์จากหลายคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้สนับสนุนเชิงวิชาการ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ  เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1”  ในงานคนบันดาลไฟ Awards ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เทศบาลนครขอนแก่น รับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1”

หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่นำมาสนับสนุนนโยบายเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ของเทศบาลนครขอนแก่นก็คือ พลังงานสะอาด (Green Energy) นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนา จังหวัดขอนแก่นให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายที่จะใช้โซล่าเซลล์มาผลิตพลังงานสะอาดเพื่อใช้ในสถานที่ของเทศบาล ด้วยทุนสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทำให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ที่หลังคาตลาดสดเทศบาล 1 และ สถานีบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand)

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1”  พร้อมด้วย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม เป็นผู้ประสานงานโครงการจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นางวทัญญูตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมในพิธีรับมอบรางวัล เชิดชูเป็นองค์กรที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคมในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ ณ สามย่านมิตรทาวฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่า “จากการริเริ่มติดโซลาเซลล์ ในตลาดเทศบาล 1และสถานีสูบน้ำเสีย บึงทุ่งสร้างของเทศบาลนครขอนแก่น ขนาดกำลังการผลิตแห่งละ 12.4 กิโลวัตต์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 แผงโซลาเซลล์บริเวณหลังคาของตลาดสดเทศบาล 1 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เดือนละ 1,641 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟได้ปีละ 83,104.46 บาท จากภาระค่าไฟฟ้าที่ตลาดต้องจ่ายเดือนละ 114,347.07 บาท หากคิดเป็นเดือนก็จะลดได้ราว 6,900 บาทต่อเดือน แผงโซลาเซลล์ที่สถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง สามารถผลิดไฟฟ้าได้เดือนละ 1,518 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่สามารถลดได้ปีละ 76,892.62 บาทต่อเดือน จากค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้างต้องจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 216,675 บาท และเมื่อคำนวณปริมาณลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแห่ง จะลดได้ปีละ 21 ตันคาร์บอนเทียบเท่า

ต่อจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแสงสว่างของหลอดไฟสาธารณะ เป็นหลอดชนิด LED ทั่วเมืองขอนแก่น เพื่อช่วยเป็นกำลังเสริมในการลดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างต้นแบบความสว่างไสวไร้มลพิษให้เมืองสำคัญต่างๆ ได้นำแนวทางไปพัฒนาในอนาคต นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังกล่าวต่ออีกว่า

เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City) โดยมีแนวคิด “เราจะไม่ส่งโลกที่บอบช้ำให้กับคนรุ่นถัดไป” นำไปสู่โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ขับเคลื่อนภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สังคมแห่งต้นไม้ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” 2.สังคมไร้มลพิษ (ขยะ น้ำเสีย อากาศ) 3.สังคมพิชิตพลังงาน (ลดการใช้ไฟฟ้า ประปา เชื้อเพลิง ใช้พลังงานทดแทน) 4.สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน(กินอยู่อย่างพอเพียง ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และ 5.สังคมการสร้างคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (“นักรบสิ่งแวดล้อม ” และ“การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน”) เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ และโครงการโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น และ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘เมืองคาร์บอนต่ำ’ (Low Carbon City) ซึ่งทางเทศบาลมีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 105,000 ตัน ภายในระยะเวลา 4 ปี

ขณะที่เรื่องของพลังงานสะอาด กำลังถูกพูดถึง และเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของสังคมโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ขอนแก่น หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ทางภาคอีสาน ก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญของเมืองด้วยความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อความร่วมมือหลากมิติถูกคลอดออกมา ไม่ว่าจะขอนแก่นเมืองแห่งต้นไม้ หรือขอนแก่นเมืองต้นแบบของการประหยัดพลังงานฯ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นำมาสนับสนุนนโยบายเมืองคาร์บอนต่ำก็คือ พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ ขอนแก่น จึงเป็นเทศบาลนครผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านพลังงานสะอาด ที่กล่าวได้ว่า มีจุดหมายปลายทางและมีแผนจะใช้เดินทางไปสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมดีๆ จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ บริษัททีวีบูรพา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อน สามารถนำพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ไปใช้ในหน่วยงานได้จริง และเผยแพร่ต่อแนวคิดเพื่อสร้างสังคมที่ดี

ภาพ/ข่าว โดย เทศบาลนครขอนแก่น / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

Scroll to Top